Ustawa w sprawie cen energii powinna być zgłoszona do KE

• Obniżenie akcyzy na energię elektryczną jest środkiem selektywnej pomocy i wymaga w związku z tym notyfikacji Komisji Europejskiej.
• Uzyskanie decyzji notyfikacyjnej przed końcem 2019 roku jest wątpliwe - uważa Konfederacja Lewiatan.

Ustawa przewiduje obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, zmniejszenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, oraz przeznaczenie dochodu ze sprzedaży 55,8 mln wolnych uprawień do emisji CO2 z lat 2013-2017 za ok. 5 mld zł w wysokości 80% na bezpośredni zwrot udowodnionego lub oszacowanego utraconego przychodu spółek obrotu z powodu zamrożenia cen oraz przeznaczenie 20% dochodu ze sprzedaży wolnych uprawnień na inwestycje prośrodowiskowe.

- Ustawa (poza obniżeniem opłaty przejściowej) i główne jeszcze nie opublikowane rozporządzenia wykonawcze Ministra Energii stanowią najprawdopodobniej pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i bezwzględnie wymagają notyfikacji przed jej stosowaniem. Ponadto, przepisy w niektórych miejscach są sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie systemu handlu uprawnieniami EU ETS, ale również z najnowszą wersją tej dyrektywy, która powinna zostać implementowana do prawa krajowego do 9 października 2019 roku - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.


Wszelka pomoc publiczna wprowadzona bez uprzedniej zgody Komisji Europejskiej jest w świetle prawa europejskiego niedozwolona i KE może i najprawdopodobniej będzie żądać jej zwrotu od beneficjenta wraz z odsetkami.

Ustawa jako środek pomocy publicznej powinna być ujęta w Zintegrowanym Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w zakresie zarządzania Unią Energetyczną projekt tego planu powinien zostać przedłożony Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2018 roku, co nie miało miejsca.

Komisja opiniuje zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu i każde państwo członkowskie należycie uwzględnia wszystkie zalecenia Komisji. Plan wymaga konsultacji z sąsiadującymi państwami członkowskimi i również szeroką konsultację publiczną w 2019 roku.

Do 31 grudnia 2019 r. każde państwo członkowskie zgłasza tj. notyfikuje Komisji uzgodniony zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. W związku z tym proces notyfikacyjny ustawy w sprawie cen energii będzie najprawdopodobniej elementem szerszej notyfikacji Zintegrowanego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do końca 2019 roku. Uzyskanie decyzji notyfikacyjnej przed końcem 2019 roku jest wątpliwe. Zwrot utraconego przychodu spółkom obrotu w zaplanowany sposób wydaje się niemożliwe.


Konfederacja Lewiatan