Dostępność - Dlaczego warto wdrożyć?

Firmy, które wdrożą rozwiązania z zakresu dostępności (potwierdzone specjalnym certyfikatem), uzyskają prawo do obniżenia o 5% comiesięcznych wpłat przekazywanych do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 
Dostępność szansą dla biznesu – dowiedz się i zainspiruj. Część 2.

 

Głównym aktem prawnym, regulującym obszar dostępności w Polsce jest Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest to element rządowego Programu „Dostępność Plus”. Jego głównym celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.   

Ustawa dotyczy przede wszystkimi sektora publicznego, który jest zobowiązany do zapewnienia dostępności na co najmniej minimalnym poziomie w obszarach:

  • architektonicznym (m.in. ciągi komunikacyjne poziome i pionowe wolne od barier)
  • informacyjno - komunikacyjnym (m.in. wprowadzenie technologii wspomagających lub ułatwiających komunikację tj. tłumacz języka migowego)
  • cyfrowym (m.in. strony internetowe instytucji publicznych opracowane zgodnie ze standardem WCAG 2.1).

Dostępność szansą dla biznesu?

Ustawa nie nakłada obowiązków na firmy z sektora prywatnego. Są w niej jednak rozwiązania, które mają zachęcić je do zadbania o dostępność swoich organizacji.

Przedsiębiorstwo prywatne, które  wprowadzi określone rozwiązania zapewniające dostępność (potwierdzone specjalnym certyfikatem), uzyska prawo do obniżenia o 5% comiesięcznych wpłat przekazywanych do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obowiązkowe wpłaty dla firm, które nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami).

Obszar dostępności to również korzyści przewidziane w Programie „Dostępność Plus”:

  • wsparcie finansowe na badania z zakresu dostępności i uniwersalnego projektowania
  • granty  na projektowanie innowacyjnych produktów i usług
  • centra testowe oraz inkubatory dla młodych przedsiębiorców, którzy projektują dostępne produkty i usługi
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna i  budżetu państwa