Zgłoszenia członków Konfederacji Lewiatan do Rady OZE KL

Rada OZE Konfederacji Lewiatan jest zespołem eksperckim, którego celem jest wypracowywanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Polsce. Misją Rady jest pomoc interesariuszom w budowie w Polsce efektywnej, nowoczesnej, elektroenergetyki, ciepłownictwa transportu i budownictwa.    Wizją Rady jest dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej poprzez usunięcie barier w ich rozwoju w celu przyspieszenia transformacji polskiej gospodarki.

Przedmiot prac Rady stanowią w szczególności:
 1. Krajowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym: morskich farm wiatrowych, ocen oddziaływania na środowisko, zagospodarowania przestrzennego, efektywności energetycznej, zagospodarowania przestrzennego, pomocy publicznej i inne,
 2. Unijne regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz tworzonych w ramach realizacji polityk wspólnotowych,
 3. Dokumenty strategiczne dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE,
 4. Dokumenty  związane z finansowaniem OZE z krajowych środków publicznych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW), środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz środków instytucji finansowych, jak również środki z systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego,
 5. Innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o formalne zgłoszenie przedstawicieli Państwa firm/związków – członków Konfederacji Lewiatan do prac w Radzie OZE na adresy dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl oraz swlodarska@konfederacjalewiatan.pl w terminie do 8 sierpnia br. poprzez przekazanie poniższych informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Stanowisko
 • Nr telefonu stacjonarnego i komórkowego
 • Adres e-mail
 • Członkostwo w Konfederacji Lewiatan – członkostwo bezpośrednie lub członkostwo poprzez związek branżowy KL (prośba o wskazanie nazwy Związku) lub członkostwo poprzez związek regionalny KL (prośba o wskazanie nazwy Związku) – prośba o wybór odpowiedzi.