Anna Dużyńska-Pucha

tel. 22 55 99 936

 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Podyplomowego Studium Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Ochrony Klientów. Uczestniczyła w pracach Stałego Komitetu do spraw Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA).

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za zagadnienia związane z działalnością instytucji finansowych. Specjalizuje się w tematyce prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.


Lista projektów:

 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja (ustawa)
 2. Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych (stanowisko Rządu)
 3. Arkusz informacyjny dla deponentów (rozporządzenie)
 4. Kształtowanie ustroju rolnego oraz księgi wieczyste i hipoteka (ustawa)
 5. Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (ustawa)
 6. Plan naprawy banku (rozporządzenie)
 7. Zmiana ustawy o usługach płatniczych
 8. Ustawa frankowa (projekt prezydencki)
 9. Ułatwianie dochodzenia wierzytelności (ustawa)
 10. Zmiany w ustawie Prawo bankowe i SKOK (ustawa)
 11. Polityka wynagrodzeń w domu maklerskim (rozporządzenie)
 12. Transport drogowy (ustawa)
 13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ustawa i rozporządzenia)
 14. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa)
 15. Badanie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń (rozporządzenie)
 16. Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń (rozporządzenie)
 17. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych (rozporządzenie)
 18. Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (założenia do ustawy i ustawa)
 19. Szczegółowe wymagania dot. polityki wynagrodzeń w TFI (rozporządzenie)
 20. Metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i obowiązkowy system gwarantowania depozytów w SKOK (2 rozporządzenia)
 21. Dokumenty załączane do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym takiego zakładu (rozporządzenie)
 22. Poselski projekt ustawy o ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (Kukiz15)
 23. Szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania BFG informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (rozporządzenie)
 24. Arkusz informacyjny dla deponentów (rozporządzenie)
 25. Polityka wynagrodzeń w banku (rozporządzenie)
 26. Koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym (rozporządzenie)
 27. Rejestr instrumentów finansowych (rozporządzenie)
 28. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania (rozporządzenie)
 29. Dodatkowe sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (rozporządzenie)
 30. Określenie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (rozporządzenie)
 31. Określenie wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym (rozporządzenie).