Dobrawa Biadun

 Tel. 22 55 99 929

Dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. W latach 2003-2010 pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2010-2013 pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem.

W latach 2006-2016 współpracowała z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie". W latach 2012-2017 była członkinią Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Autorka prac z zakresu ochrony zdrowia, w tym publikacji „Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i „Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Od stycznia 2014 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Dobrawa Biadun.

Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia, prawem medycznym, sektorem farmaceutycznym, z obszaru branży spożywczej oraz zamówień publicznych. Jest członkinią Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego oraz przewodniczącą doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS.

 

Lista projektów:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności
 4. Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 5. Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 8. Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 12. Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 13. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 15. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 16. Poselski projekt ustaw o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 19. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 20. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 24. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.