Łukasz Dyba

tel. 22 55 99 919

 

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, zaangażowany w prace nad programowaniem i wdrażaniem polityki spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie wsparcia cyfryzacji, a także w obszarze pomocy publicznej.

Po ukończeniu studiów odbył staż w izbie przemysłowo-handlowej w Brukseli oraz w Komitecie Regionów. Współpracę z Konfederacją rozpoczął w 2010 r. w jej brukselskim biurze, gdzie zajmował się koordynacją prac nad legislacyjnymi projektami z obszaru jednolitego rynku.

Od 2012 r. pracuje w Departamencie Funduszy Europejskich, angażując się w prace nad przygotowaniem systemu wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, m.in. w obszarze cyfryzacji oraz pomocy publicznej. Brał udział w pracach grup roboczych przygotowujących PO Polska Cyfrowa oraz PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jest członkiem grup roboczych BUSINESSEUROPE ds. polityki regionalnej oraz pomocy publicznej.

 

Lista projektów Departamentu Funduszy Europejskich

  1. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  2. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  3. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  4. projekt zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  5. projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  6. projekt Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
  7. projekt zmian Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  8. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  9.  projekt rozporządzenia Ministra Energii ws udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ 2014-2020;
  10. projekt rozporządzenia ws pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.