Małgorzata Lelińska

tel. 22 55 99 918

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister ekonomii, Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Handlowej, studiowała Gender Studies na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 r. pracuje w Konfederacji Lewiatan, jest Zastępczynią Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Reprezentantka środowiska przedsiębiorców w ciałach i grupach roboczych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in.: Komitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki, Prekomitet PO Wiedza Edukacja Rozwój, Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji społecznej przy KM PO KL, Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, Grupa robocza ds. realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w PO KL, Komitet Monitorujący PO Pomoc Techniczna).

Specjalizuje się w tematyce wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiada za monitorowanie i opiniowanie systemu wdrażania EFS, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorców, finansowania rozwoju zasobów ludzkich.

 

Lista projektów Departamentu Funduszy Europejskich

  1. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  2. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  3. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  4. projekt zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  5. projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  6. projekt Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
  7. projekt zmian Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  8. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  9.  projekt rozporządzenia Ministra Energii ws udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ 2014-2020;
  10. projekt rozporządzenia ws pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.