Marzena Chmielewska

tel. 22 55 99 917


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno - Społeczne).

W 2002 r. rozpoczęła współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2004 r. odpowiada za ekspertyzę w obszarze funduszy strukturalnych i polityki spójności, od 2007 r. jako dyrektorka departamentu funduszy strukturalnych.

Brała udział w pracach Komitetów Monitorujących funkcjonujących w latach 2004-2006. Od 2006 jest członkinią  Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Komitetów Monitorujących: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Przewodniczy pracom grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, omawia kierunki interwencji EFS na rzecz pracodawców i przedsiębiorców. Reprezentuje przedsiębiorców w grupach ds. przedsiębiorców i EFS powołanych w 2008 r. w ramach Akcji „Proste fundusze" przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od 2014 r. reprezentuje polskich pracodawców Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego, który funkcjonuje przy Komisji Europejskiej.

Zajmuje się polityką spójności i systemem wsparcia przedsiębiorstw w jej ramach, monitoringiem oraz oceną programów operacyjnych, w szczególności kryteriów wyboru projektów, przygotowuje analizy i opinie dotyczące systemu wdrażania funduszy europejskich.

 

Lista projektów Departamentu Funduszy Europejskich

  1. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  2. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  3. propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  4. projekt zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  5. projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  6. projekt Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
  7. projekt zmian Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  8. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
  9.  projekt rozporządzenia Ministra Energii ws udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ 2014-2020;
  10. projekt rozporządzenia ws pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.