Przemysław Pruszyński

tel. 22 55 99 875


Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Słuchacz Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz kursu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Instytutu Rozwoju Biznesu. Uczestnik wielu konferencji i seminariów podatkowych.

Karierę zawodową rozpoczął w administracji podatkowej w dziale postępowań podatkowych. Od 2012 związany z Konfederacją Lewiatan. Pełni funkcję Sekretarza Rady Podatkowej.

Członek Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych, m. in. przy tzw. III Ustawie Deregulacyjnej. Zaangażowany w prace nad nowelizacjami ustaw o VAT, podatkach dochodowych oraz o podatkach i opłatach lokalnych. Autor wielu komentarzy w prasie specjalistycznej oraz dziennikach.


Lista projektów:

VAT

 1. Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych
 2. Projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo energetyczne
 3. Projekt z dnia 4 lipca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
 4. Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 5. Projekt z dnia 17 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
 6. Projekt z dnia 21 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 7. Projekt z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

CIT

 1. Projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. Projekt z dnia 12 października 2016 r. ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości
 4. Projekt z dnia 25 października 2016 r. Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683
 5. Projekt z dnia 31 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 6. Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. ustawy w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 7. Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Ordynacja podatkowa

 1. Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych
 2. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Akcyza

 1. Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 2. Projekt z dnia 9 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 3. Projekt z dnia 6 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 4. Projekt z dnia 5 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 5. Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Inne

 1. Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
 2. Projekt z dnia 4 marca 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
 3. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane
 4. Projekt z dnia 19 maja 2016 r. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
 5. Projekt z dnia 31 maja 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 6. Projekt z dnia 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
 7. Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 8. Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców
 9. Projekt struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)