Robert Lisicki

tel. 22 55 99 914

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). 

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Lista projektów:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający minimalną stawkę godzinową w stosunku do wybranych umów cywilnoprawnych;
 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw;
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  - zatrudnienie cudzoziemców - modyfikacja systemu oświadczeniowego;
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw;
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw;
 6. Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług;
 7. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - zmiana przepisów prawa pracy;
 8. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - elektroniczne zaświadczenia lekarskie;
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (z dnia 18 października 2016 r.) - wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek;
 11. Przygotowywanie przez ZUS nowych wzorów wniosków o wydanie zaświadczeń A1;
 12. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania;
 13. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią;
 14. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (zmiana wynikająca z nowego rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, tj. ograniczenie do kobiet w ciąży i karmiących piersią);
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy - termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę;
 16. Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE ws. delegowania pracowników;
 17. Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające prawo oświatowe
 18. Pakiet rozporządzeń dotyczących wdrożenia ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 19. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 20. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - tzw. deregulacyjna
 21. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki
 22. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 23. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 plus.