Pracodawcy proponują zmiany w prawie upadłościowym

Projekt nowelizacji prawa upadłościowego przewiduje ujednolicenie sytuacji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami. Ale nie każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność powinien być uznany za drobnego przedsiębiorcę, któremu przysługują takie same uprawnienia jak konsumentowi. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby dotyczyło to tylko tych prowadzących jednoosobową działalność na małą skalę.

Firmy, które funkcjonują w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i prowadzą biznes na dużą skalę nie powinny być objęte nowelizacją. Proste zrównanie praw osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami może niekorzystnie wpłynąć na relacje rynkowe i skłaniać do nadużyć, co w efekcie będzie miało zły wpływ na sytuację wierzycieli.

- Postulujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium, które rozróżni przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność na małą skalę i zbliżonych do konsumentów np.: najmniejsi przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione, od tych, którzy prowadzą działalność na dużo większą skalę. Przy zastosowaniu takiego kryterium nieadekwatny jest podział na mikro, małych, średnich przedsiębiorców gdyż warunki np.: mikroprzedsiębiorców nie zawsze muszą odpowiadać postulowanemu kryterium przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność na małą skalę i zbliżonego do konsumenta - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan proponuje także, aby, jak dotychczas, w przypadku doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wniosek o upadłość został oddalony. Tymczasem nowelizacja usuwa tę zasadę - takie rozwiązanie prowadzi do m.in: obniżenia moralności płatniczej, która jest jednym z czynników wpływających na wzrost zatorów płatniczych w gospodarce. Rozwiązanie zaproponowane w nowelizacji podważa podstawową zasadę odpowiedzialności za dług, co może mieć negatywne skutki społeczne i ekonomiczne.

Konfederacja Lewiatan