Banki sprawdzą czy ich pracownicy nie byli karani

Banki, instytucje finansowe będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Umożliwi to ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, która właśnie trafiła do podpisu Prezydenta RP. Konfederacja Lewiatan postulowała o takie rozwiązania.

Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy od lat wskazywali, że brak możliwości pozyskiwania danych o niekaralności kandydatów do pracy, nie pozwala na właściwą weryfikację osoby zatrudnianej, co ma zasadnicze znaczenie przy dostępie do informacji, danych dotyczących również osób trzecich. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu finansowego w Polsce i wiarygodność instytucji finansowych. Umożliwią również otwarcie polskiego rynku pracy na świadczenie zaawansowanych usług drogą elektroniczną m. in. w stosunku do podmiotów sektora finansowego spoza naszego kraju - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Pracodawca będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub już zatrudnionej oświadczenia czy była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za wskazane w ustawie przestępstwa. W szczególności chodzi o przestępstwa istotne z punktu widzenia obrotu finansowego (m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom, mieniu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz inne przestępstwa wymienione w przepisach karnych ustaw szczegółowych, dotyczących działalności wykonywanej przez podmioty sektora finansowego).

W celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu, podmiot sektora finansowego będzie mógł wymagać również od pracownika lub potencjalnego pracownika udokumentowania udzielonych informacji poprzez przedłożenie zaświadczenia o niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego, przy czym kosztami wydania tego zaświadczenia będzie obciążony pracodawca żądający zaświadczania.

Konfederacja Lewiatan