Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Polscy przedsiębiorcy na Jednolitym Rynku UE – zapraszamy na bezpłatne szkolenia!

2007-02-04

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na szkolenia o dyrektywach nowego i globalnego podejścia. Szkolenia są prowadzone w siedzibie PARP przez polskich oraz zagranicznych ekspertów. Budowa Jednolitego Rynku umożliwiła swobodny przepływ tym wyrobom, które spełniają wymagania stawiane im w prawie Unii Europejskiej. Istotnym elementem likwidacji barier w handlu było ustanowienie unijnego systemu zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach (zwanymi dyrektywami nowego oraz globalnego podejścia) oraz systemu ich oznakowania (znak CE). Wszystkie Państwa Członkowskie mają obowiązek wdrożenia dyrektyw do przepisów krajowych. Znajomość wymagań dyrektyw nowego i globalnego podejścia jest niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynkach Unijnych. Funkcjonujący w Polsce od 1 maja 2004 roku system nadzoru rynku został stworzony w oparciu o przepisy ustawy o systemie oceny zgodności. Wydawane na jej podstawie rozporządzenia, a także inne akty prawne, określają zasadnicze wymagania, które powinny spełniać produkty wprowadzane do obrotu na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

Terminy oraz tematyka najbliższych szkoleń:

Termin 10-11/01/07
Temat: Sprzęt ochrony osobistej

Dyrektywa o sprzęcie ochrony osobistej dotyczy wyrobów, które kupujący nabywa w celu jego ochrony indywidualnej w domu, pracy i w czasie wolnym. Roczne statystyki wypadków śmiertelnych oraz drobnych wypadków w pracy, tłumaczą wyraziście znaczenie ochrony i prewencji w tym zakresie. Zdrowie i bezpieczeństwo jednostki są jej podstawowymi prawami. Ludzie oczekują i wymagają wysokiego poziomu ochrony w pracy, w domu i w czasie wolnym. Dyrektywa Sprzęt ochrony osobistej (89/686/EEC) ustanawia wymagania głównie dla wyrobów, które są noszone: ubrań, okularów, wyposażenia ochrony słuchu, uprzęży zapobiegających upadkowi. Rzeczywiście większość wyposażenia ochrony osobistej, to ubrania: odzież robocza, kaski, rękawice, czy buty, jednak włączamy do tej kategorii również taki sprzęt jak ekrany chroniące oczy, czy twarz w czasie spawania. Rodzaj ochrony zapewnianej przez sprzęt ochrony osobistej zależy od działań osób narażonych na zagrożenia.

Termin: 17-18/01/07
Temat: Ogólne bezpieczeństwo produktów i bezpieczeństwo zabawek


w przypadku wyrobów nie objętych bezpośrednio regulacjami dyrektyw nowego podejścia, Unia Europejska stworzyła dyrektywę Ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/EC). W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, Wspólnota powinna uczestniczyć w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa swych obywateli. Horyzontalna regulacja prawna wprowadzająca spełnienie ogólnych wymagań i warunki bezpieczeństwa produktów do obowiązków wytwórców i dystrybutorów, wzmacniająca tym samym wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz poprawiająca wymianę informacji i realizację wspólnych działań na poziomie wspólnotowym, powinna przyczynić się do realizacji tego celu. Dyrektywa w zakresie bezpieczeństwa zabawek (88/378/EEC) ustanawia wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów, z którymi mają styczność dzieci. Szczególna uwaga poświęcona została różnym aspektom tego bezpieczeństwa: skład chemiczny wykorzystanych materiałów, wymagania, co do wymiarów wyrobów, bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego, itp. Zabawki, z reguły są wyrobami nieskomplikowanymi, jednak powinny być zaprojektowane i wyprodukowane, w sposób, który nie zagrozi dzieciom i nie wiąże się z powstaniem dodatkowego ryzyka.

Termin: 30/01/07
Temat: Rekreacyjne jednostki pływające

Seminarium będzie dotyczyło dyrektywy w zakresie rekreacyjnych jednostek pływających (94/25/EC). Dyrektywa reguluje kwestie podstawowych wymagań bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i konstrukcją statków, procedurami oceny zgodności, deklaracją zgodności UE. W Dyrektywie ujęto regulacje bezpieczeństwa (projektu i konstrukcji), emisji spalin oraz hałasu.

Termin: 07-08/02/07
Temat: Urządzenia elektryczne, w tym niskonapięciowe; Kompatybilność elektromagnetyczna; Urządzenia telekomunikacyjne; Efektywność energetyczna


W czasie seminarium omówione zostaną następujące dyrektywy: Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (73/23/ECC), Kompatybilność elektromagnetyczna (89/336/EC oraz 2004/108/EC), Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne (1999/5/EC), Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (2000/55/EC), Efektywność energetyczna chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek (96/57/EC). Urządzenia elektryczne stanowią ogromną liczbę wyrobów sprzedawanych na rynku i wykorzystywanych przez nieprofesjonalnych użytkowników. Dlatego w ich przypadku, szczególny nacisk położony jest na spełnienie wymogów bezpieczeństwa związanych z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Z drugiej strony, wyroby elektryczne powinny spełniać nie tylko wymogi dyrektywy Urządzenia elektryczne niskonapięciowe, ale równocześnie również wymogi dyrektywy Kompatybilność elektromagnetyczna i innych dyrektyw odnoszących się do tego samego wyrobu (jak np. dyrektywa maszyny), czy też wymogów efektywności energetycznej. Specjalną kategorią wyrobów, w ramach urządzeń elektrycznych, która w ostatnim czasie najszybciej się rozwija są urządzenia radiowe i terminale telekomunikacyjne.

Termin: 15-16/02/07
Temat: Urządzenia medyczne


Tematyka urządzeń medycznych objęta jest trzema dyrektywami nowego podejścia: Aktywne, wszczepialne urządzenia medyczne (90/385/EEC); Urządzenia medyczne (93/42/EEC) oraz Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro (98/79/EC). Wszystkie powyższe dyrektywy odnoszą się do wyrobów, wymagających szczególnej uwagi w kwestii ich bezpiecznego użytkowania, bez ubocznych skutków dla pacjentów lub użytkowników. Dyrektywy wprowadzają różnorodne procedury oceny zgodności zgodnie z klasyfikacją urządzeń medycznych. Dla urządzeń niosących za sobą większe ryzyko, wprowadzone zostały bardziej restrykcyjne procedury oceny zgodności. W dyrektywach zwraca się również szczególną uwagę na skuteczność systemu jakości wytwórcy. W czasie seminarium wszystkie specyficzne wymagania wyżej wspomnianych dyrektyw zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami.

Termin: 21-22/02/07
Temat: Wyroby budowlane


Dyrektywa z zakresu wyrobów budowlanych (89/106/EEC) jest skonstruowana w troszkę inny sposób niż pozostałe Dyrektywy Nowego Podejścia. Z uwagi na to, że specyfikacje techniczne wyrobów budowlanych powinny opierać się na udowodnieniu ich wykonalności, w przypadku tej dyrektywy oznakowanie CE oznacza, że wyroby budowlane zostały ocenione (kontrola typu) pod kątem cech mających wpływ na spełnienie wymagań zasadniczych wykonanych prac oraz wymagań uregulowanych w co najmniej jednym z Państw Członkowskich (uznane normy krajowe), przy wykorzystaniu odpowiednich metod oceny, wskazanych w specyfikacjach technicznych. W czasie seminarium będą Państwo mogli zdobyć podstawową wiedzę na temat Dyrektywy i procedur oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz zapoznać się z kilkoma przykładami praktycznymi.

Termin: 15-16/03/07
Temat: Urządzenia spalające paliwa gazowe oraz kotły grzewcze


W czasie tego seminarium omówione będą dwie dyrektywy:
• Dyrektywa obejmująca urządzenia spalające paliwa gazowe (90/396/EEC) odnosząca się do następujących wyrobów: urządzeń spalania paliw gazowych używanych do gotowania, ogrzewania, produkcji gorącej wody, chłodzenia, oświetlenia lub prania, w których, gdzie stosowne, temperatura wody nie przekracza 105 °C. Za urządzenia uważa się również palniki ze sztucznym ciągiem oraz urządzenia grzewcze wyposażone w takie palniki.

• Dyrektywa w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (92/42/EEC). Unia Europejska stworzyła tą Dyrektywę uwzględniającą specyficzne kwestie, takie jak:
- istotne znaczenie sektora gospodarstw domowych i usług, w którym zużywana jest znaczna część energii; wzrost znaczenia tego sektora, wskutek tendencji do wzrostu liczby instalacji centralnego ogrzewania i do ogólnego podwyższania komfortu cieplnego; wyższa sprawność kotłów, która leży w interesie konsumenta – oznacza oszczędność energii i zmniejszanie importu węglowodorów; zmniejszenie energetycznego uzależnienia, co będzie korzystnie wpływało na bilans handlowy UE.

Kontakt:
Dominika Wieczorek
Asystentka Projektu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Tel.: +48 22 432 8216
E-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl