Członkowie EKES-u apelują o otwartą, zjednoczoną i silną UE

Jako europejscy delegaci reprezentujący pracodawców i przedsiębiorców opowiadamy się za Unią Europejską i jej wartościami: demokracją, wolnością, prawami podstawowymi i praworządnością.


Zobowiązujemy się działać na rzecz silnej UE. Jedynie silna UE może odnieść sukces w obliczu światowej konkurencji, niepewności i zamętu, a także zapewnić europejskim obywatelom bezpieczeństwo i dobrobyt. Silna UE jest zrównoważona i odporna z gospodarczego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia.

Uważamy, że im bardziej UE jest zjednoczona w swej różnorodności, tym jest silniejsza. Jedność prowadzi do wewnętrznej skuteczności i zewnętrznego wpływu. Rozwiązywanie kwestii, którym nie można zaradzić za pomocą samych środków krajowych, jest kwestią wspólnych celów.

Jesteśmy przekonani, że siła UE tkwi w jej atrakcyjności: dzięki niej obywatele cieszą się europejskim stylem życia. By było to możliwe, UE musi być dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Apelujemy o otoczenie dla biznesu sprzyjające konkurencyjności, które zachęcałoby przedsiębiorstwa do innowacji, inwestycji i handlu. Umożliwia to rozkwit przedsiębiorstw i zapewnia obywatelom miejsca pracy, towary i usługi. Daje także możliwość generowania dochodów publicznych na kształcenie, opiekę zdrowotną i systemy zabezpieczenia społecznego, a także na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Postęp gospodarczy i społeczny idą ze sobą w parze.

Zdecydowanie opowiadamy się za otwartą gospodarką wraz z otwartymi rynkami i uczciwą konkurencją. Zapewnia ona przedsiębiorstwom większe rynki i lepszy dostęp do zasobów, przynosi korzyści obywatelom w postaci szerszego wyboru towarów i usług, a także umożliwia podróże oraz naukę i pracę za granicą. Postulujemy zatem w pełni funkcjonujący jednolity rynek i oparty na przepisach handel zagraniczny.

Uważamy, że otwartej gospodarce towarzyszyć musi otwarte społeczeństwo. Niepokoją nas populistyczne, autorytarne i ksenofobiczne ruchy sprzeczne z zasadami otwartego społeczeństwa opartego na wspólnych wartościach UE.

Popieramy społeczeństwo oparte na dialogu i dobrych rządach. Cechuje się ono tym, że proces decyzyjny opiera się na demokracji, pełnej zgodności z zasadą praworządności, zasadzie pomocniczości, przejrzystości i udziale społeczeństwa obywatelskiego. Dynamiczne społeczeństwo obywatelskie i dialog społeczny są istotną gwarancją postępowego i spójnego społeczeństwa.

Apelujemy o politykę wspomagającą i zachęcającą, która pobudzałaby do kreatywności, innowacji, uczenia się przez całe życie, sprawności i ducha przedsiębiorczości w całym społeczeństwie. Otwarte społeczeństwo opiera się na wolności i odpowiedzialności, a nie na nakazach i kontroli.

Szanujemy różnorodność i uważamy, że jest ona dużym atutem UE. Wynika ona z bogactwa kultur i naturalnych cech poszczególnych krajów. Dotyczy także takich aspektów jak płeć, niepełnosprawność, rasa, orientacja seksualna, wiek, religia, przekonania czy też jakakolwiek inna cecha osobista.

Jesteśmy przekonani, że otwartość zwiększa stabilność i bezpieczeństwo, zarówno w gospodarce, jak i w społeczeństwie, dzięki większej współzależności i interakcjom. UE potrzebuje zatem pomostów, a nie murów.

Wreszcie, uważamy, że otwarta gospodarka i otwarte społeczeństwo są korzystne dla wszystkich i że obudziłyby na nowo wiarę w UE. W ten sposób można i należy wprawić w ruch pozytywny mechanizm otwartej, zjednoczonej i silnej UE.