Gospodarka dobrobytu jednym z celów prezydencji Finlandii w UE

Gościem 545. sesji plenarnej EKES była Aino-Kaisa Pekonen, fińska minister spraw społecznych i zdrowia. „To trudny czas - jest wiele oczekiwań dotyczących nie tylko bezpieczeństwa, stabilności, ale konkretnych spraw: spowolnienia gospodarczego, trudności na rynku pracy, rosnących nierówności, ale także zmiany paradygmatu rozwoju" - powiedziała.


Aino-Kaisa Pekonen podkreśliła, że Finlandia stawia dziś na zrównoważony rozwój. Wzrost jest kluczowy, ale nie może odbywać się kosztem środowiska. Dlatego tak ważna jest realizacja celów, którymi są bezemisyjna gospodarka i neutralność klimatyczna Europy do 2050 r.

"Konieczna transformacja musi być sprawiedliwa. Musimy stawiać na GOZ i bioekonomię, usługi i gospodarkę cyfrową, ale także przestrzeganie wspólnych wartości, jako podstawy wszystkich działań" - zapewniła minister.

Zaznaczyła przy tym, że prezydencja fińska będzie zabiegała o sprawniejsze mechanizmy kontroli przestrzegania unijnych wartości, a także powiązanie ich respektowania z finansowaniem europejskim.

W trakcie sesji przyjęto następujące opinie:
⁃ CCMI 167 Godzenie polityki klimatycznej i energetycznej z perspektywy sektorów przemysłu
⁃ CCMI 168 Wspieranie innowacji stopniowych na obszarach o intensywnej działaności produkcyjnej
⁃ ECO/458 Podatki w gospodarce cyfrowej
⁃ ECO/491 Opodatkowanie - głosowanie większością kwalifikowaną
⁃ ECO/492 W kierunku bardziej odpornej i zrównoważonej gospodarki europejskiej
⁃ ECO/493 Nowa wizja dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej
⁃ ECO/495 Europejski semestr i polityki spójności
⁃ INT/880 Technologia łańcucha bloków i rozproszonego rejestru: idealna infrastruktura dla gospodarki społecznej
⁃ INT/881 Promowanie nowych modeli biznesowych w celu sprostania wyzwaniom społecznym i transformacyjnym
⁃ INT/882 Rola konsumenta w GOZ
⁃ INT/884 Ocena dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich
⁃ NAT/763 Wspieranie krótkich i alternatywnych łańcuchów dostaw żywności w UE: rola rolnictwa ekologicznego
⁃ NAT/773 Zawód rolnika i wyzwania związane z rentownością
⁃ SOC/621 Nauczanie o Europy - opracowanie zestawu narzędzi dla szkół
⁃ SOC/620 Nowa rola publicznych służb zatrudnienia w kontekście wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych
⁃ TEN/696 Strategiczny plan działania na rzecz baterii
⁃ TEN/691 Transport, energia i usługi świadczone w interesie ogólnym czynnikami wzrostu dzięki rewolucji cyfrowej
⁃ TEN/695 Sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji unii energetycznej.
Projekt opinii INT/818 Dyrektywa usługowa w sektorze przetwórstwa mięsnego została podczas głosowania wycofana na wniosek grupy II.Kontakt: Lech Pilawski, członek EKES, lpilawski@konfederacjalewiatan.pl
Opinie na stronie www.eesc.europa.eu