ACEA i ZPMiAP zaniepokojone możliwością nałożenia ostatecznych środków ochronnych na przywóz stali

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan podziela obawy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ("ACEA") o możliwość nałożenia ostatecznych środków ochronnych na przywóz stali.

Stal produkowana w UE ma zasadnicze znaczenie dla unijnego przemysłu motoryzacyjnego. Ostateczne środki ochronne dotyczące stali dla przemysłu motoryzacyjnego spowodowałyby wzrost jej cen na rynkach Unii i zmniejszenie konkurencyjności unijnych producentów samochodów, którzy konkurują ze sobą o zakup stali od niewielkiej grupy unijnych producentów stali, a zdolności produkcyjne stali dla przemysłu motoryzacyjnego stają się w UE coraz bardziej ograniczone. Najlepiej byłoby, gdyby stal dla przemysłu motoryzacyjnego była wyłączona z ostatecznych środków ochronnych. Ponieważ jednak niektóre kody CN obejmują szeroki zakres produktów stalowych, korzyści płynące z ich wyłączenia mogą wykraczać poza zamierzonych odbiorców - producentów samochodów w UE.

Jeżeli Komisja jednak nałoży ostateczne środki ochronne, ACEA apeluje o przyjęcie procedury końcowego przeznaczenia na stal samochodową zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnego kodeksu celnego. Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia jest rozsądnym i solidnym rozwiązaniem, które równoważy interesy przemysłu stalowego i przemysłu samochodowego UE. Towarzyszą mu ustalone procedury audytu. Zarówno krajowe administracje celne, jak i wewnętrzne służby celne producentów samochodów z UE, regularnie korzystają z tej procedury. Co istotne, zwolnienie z cła z tytułu przeznaczenia końcowego gwarantuje, że korzyści wynikające z wyłączenia są ograniczone do odbiorcy docelowego i skutecznie eliminuje możliwość obejścia przepisów.

Pomimo znacznych dodatkowych obciążeń administracyjnych, jakie procedura końcowego przeznaczenia spowodowałaby dla unijnych producentów samochodów i ich dostawców, ACEA uważa, że zwolnienie znacznie lepiej zaspokoiłoby potrzeby unijnych producentów samochodów niż kontyngent taryfowy dla przemysłu motoryzacyjnego. Ostateczne środki wyłącznie w postaci kontyngentów taryfowych byłyby nie do przyjęcia dla producentów samochodów w UE i miałyby negatywny wpływ na naszą wydajność i konkurencyjność.

Nawet jeśli stal jest importowana w stosunkowo małych ilościach w celu wypełnienia luk w łańcuchu dostaw, ewentualna 25-procentowa taryfa celna stanowiłaby znaczący czynnik hamujący zakupy poza UE. Utworzenie kontyngentu taryfowego dla przemysłu motoryzacyjnego nie zmieniłoby dynamiki wzrostu cen dla producentów samochodów i związanego z tym ryzyka związanego z opłatami celnymi związanego z zakupami na innych rynkach.

Niemniej jednak, jeżeli Komisja nie przyjmie zwolnienia z cła związanego z ostatecznym przeznaczeniem, ACEA wnioskuje, aby forma i zarządzanie kontyngentami taryfowymi w możliwie największym stopniu złagodziły obciążenia dla przemysłu motoryzacyjnego UE. W szczególności ACEA zwraca się do Komisji o przyjęcie oddzielnego kontyngentu taryfowego dla stali samochodowej o następujących cechach:

• Kontyngent taryfowy należy obliczyć na podstawie wielkości przywozu w ciągu ostatnich trzech lat plus 15 %, co odzwierciedlałoby bardzo znaczący wzrost produkcji samochodowej w UE w tym okresie (+10,7 % w 2017 r. w porównaniu z 2014 r.).

• Kontyngent taryfowy należy dostosować do spodziewanego wzrostu popytu. Dostosowanie to powinno uwzględniać ograniczone wolne moce produkcyjne unijnych producentów stali dla przemysłu motoryzacyjnego. Wzrost popytu zostałby niemal całkowicie zaspokojony przez wzrost przywozu. Dlatego też kontyngent bezcłowy powinien zostać dostosowany do ograniczonych mocy produkcyjnych producentów stali w UE.

• Kontyngent nie powinien dotyczyć konkretnego kraju.

• Kontyngent powinien być zarządzany przynajmniej raz na kwartał.

• Poziom cła powinien być obliczany z wykorzystaniem docelowego zysku dla przemysłu stalowego UE w wysokości nie większej niż 6% i powinien być ustalony na niskim poziomie, spójnym z celem zapobiegania poważnym szkodom dla producentów stali dla przemysłu motoryzacyjnego UE.

• Kontyngenty i poziomy stawek celnych powinny być poddawane corocznemu przeglądowi w celu odzwierciedlenia zmian rynkowych.

Dlatego Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych zwraca się do rządu polskiego z prośbą o poparcie przez Polskę wniosku ACEA, aby Komisja zwolniła stal samochodową z ostatecznych środków ochronnych poprzez przyjęcie procedury końcowego przeznaczenia dla producentów zajmujących się montażem przemysłowym pojazdów silnikowych. Jeżeli jednak Komisja nie zastosuje powyższej procedury, prosimy rząd o poparcie żądania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, aby forma i administracja kontyngentów taryfowych w sektorze motoryzacyjnym w jak największym stopniu łagodziła obciążenia dla producentów samochodów w UE.

Paweł Wideł, Prezes ZPMiAP, Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan