Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dialogue Work Programme 2019-2021

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited oraz BusinessEurope na temat przyjętego przez partnerów społecznych programu prac na lata 2019-2021. W ceremonii podpisania programu udział wzięli dyrektorzy generalni tych organizacji, w obecności komisarzy M. Thyssen oraz v. Dombrovskisa.


Program wyznacza priorytetowe działania, konieczne, aby sprostać wyzwaniom na rynkach pracy w państwach członkowskich. Jak zauważył M. Cerutti z BusinessEurope, pomoże on partnerom społecznym prezentować swoje postulaty wobec kolejnego Paramentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz będzie wspierał spójne działania. Szybkie zmiany na rynkach pracy, jak przemysł 4. 0, digitalizacja, czy zmiany demograficzne, wymagają wspólnego wysiłku zarówno od pracodawców, jak i związków zawodowych.

Wśród sześciu priorytetów - obszarów współpracy, znalazły się: digitalizacja, poprawa funkcjonowania rynków pracy i zabezpieczeń społecznych, rozwój kompetencji, psychologiczno-społeczne aspekty oraz zapobieganie ryzyku w miejscu pracy, wzmacnianie dialogu społecznego i gospodarka o obiegu zamkniętym. Oprócz przedstawienia priorytetów, zdefiniowano także instrumenty ich realizacji, m. in. poprzez specjalnie utworzone w tym celu grupy robocze, w których udział wezmą reprezentanci partnerów społecznych, dopuszczając możliwość włączania w te prace reprezentantów partnerów społecznych z państw członkowskich (np. w przypadku priorytetów 2 i 5). Europejscy partnerzy społeczni planują organizację wspólnych seminariów, podczas których omówione zostaną różne doświadczenia państw członkowskich w zakresie digitalizacji, czy rozwoju kompetencji. W związku z realizacją priorytetu dotyczącego wzmacniania dialogu społecznego, zostanie utworzona specjalna strona internetowa, której celem będzie zwiększanie świadomości o roli dialogu i możliwościach, które oferuje. Działania związane z priorytetem 6, czyli gospodarką o obiegu zamkniętym, będą zmierzały do analizy skutków transformacji dla rynków pracy oraz czynników, które mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia.

A. Sukova, zastępca dyrektora generalnego z DG EMPL mówiła o roli Komisji w wzmacnianiu dialogu społecznego w Unii Europejskiej oraz potrzebie większego wpływu partnerów społecznych na unijny proces decyzyjny. KE zaproponowała zmiany w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, aby lepiej wspierał dialog społeczny, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim W ramach panelu dotyczącego roli partnerów społecznych w zakresie poprawy funkcjonowania rynków pracy i zabezpieczeń społecznych, B. Surdykowska, ekspert Solidarności, przekazała uwagi dotyczące sytuacji w Polsce. Wśród trzech najważniejszych wyzwań przed partnerami społecznymi, wymieniła: starzenie się społeczeństwa (niski wskaźnik aktywności zawodowej, w szczególności starszych kobiet), brak odpowiednich kwalifikacji i kompetencji polskich pracowników, w tym potrzebę przekwalifikowania pracowników, których miejsca pracy są zagrożone ze względu na rozwój technologiczny i robotyzację oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników z krajów trzecich (zwłaszcza z Ukrainy) na rynku pracy. Te wyzwania muszą być podejmowane w ramach dialogu dwustronnego, ale także trójstronnego, obejmującego stronę rządową.

W ramach podsumowania dyskusji, komisarz Dombrovskis zapytał zebranych, czy we współczesnej gospodarce informacyjnej, napędzanej przez digitalizację i sztuczną inteligencję, jest wciąż miejsce na dialog społeczny? Odpowiadając na to pytanie, Komisarz zaznaczył, że prawdziwy dialog może być jedyną drogą do wypracowania koniecznych rozwiązań w dobie 4. rewolucji przemysłowej. Komisarz Thyssens zauważyła, że europejski filar praw socjalnych, to nasz wspólny kompas w zakresie dialogu społecznego. 40 proc. pracowników w UE jest zatrudnionych na umowach innych niż umowy o pracę i partnerzy społeczni powinni być liderami zmian w tym zakresie. M. Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope, podkreślił, że europejski sposób życia jest możliwy m. in. dzięki gospodarce wolnorynkowej i możliwościom rozwoju, które UE oferuje państwom członkowskim. Jego fundamentem są wartości europejskie. BusinessEurope i federacje członkowskie planują zaangażować się w kampanię wyborczą z pozytywnym przekazem, ponieważ europejski sposób życia nie jest dany raz na zawsze. Jeśli UE ma być liderem w zakresie digitalizacji, czy gospodarki o obiegu zamkniętym, musimy dążyć do wzmacniania spójności i włączenia społecznego, w czym partnerzy społeczni mają do odegrania ważną rolę.

Konfederacja Lewiatan była reprezentowana przez A. Rudkę, przedstawiciela Lewiatana w Eurofound oraz K. Grafę, dyrektorkę biura w Brukseli.

 

Pobierz agendę spotkania >>