Konferencja Komisji Europejskiej „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich.”

Tematem otwartej dyskusji podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich." były główne zmiany zachodzące w świecie pracy.


Konferencja, której gospodarzami byli przewodniczący Jean-Claude Juncker, wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis i komisarz Marianne Thyssen, liczyła około 500 uczestników. Byli ministrowie, przedstawiciele instytucji i agencji UE, rządów krajowych, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich analizowali, jak najlepiej wykorzystać zmiany w świecie pracy z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw, społeczeństwa i gospodarki. Zachodzące w szybkim tempie przemiany skłoniły Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do tego, by polityka zatrudnienia i polityka społeczna w Europie nadal były dostosowane do realiów dzisiejszego i przyszłego świata. Proklamując Europejski filar praw socjalnych UE ustanowiła 20 zasad i praw kluczowych dla sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów bezpieczeństwa socjalnego w XXI wieku. Trwają obecnie prace, aby ramy te zostały wdrożone na szczeblu UE i państw członkowskich.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis oznajmił: Szybki rozwój technologiczny i transformacja cyfrowa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Musi to jednak być wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu - a kluczem do tego jest utrzymanie Europy na ścieżce pozytywnej konwergencji. Tylko dzięki podnoszeniu standardów możemy zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną w całej UE.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, podkreśliła: W zmieniającym się świecie pracy nie możemy jedynie oczekiwać, że ludzie będą przygotowani do zmian i przystosują się do nich. My, decydenci polityczni, musimy również dostosować nasze instytucje społeczne, przepisy i systemy edukacyjne, aby obywatele mogli być spokojni o swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci, również w nowym świecie pracy.

Kluczowe przesłania

Uczestnicy doszli do dziesięciu następujących wniosków:

1. Świat się zmienia: Unia Europejska, podobnie jak wszystkie inne regiony świata, ulega przekształceniom i musi często stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom związanym ze światowymi trendami takimi jak digitalizacja, globalizacja, zmiana klimatu czy zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa.

2. Przyszłość pracy rozgrywa się TERAZ: do zmian na rynku pracy dochodzi teraz i są one nieodwracalne - na przykład automatyzacja i nowe modele biznesowe, takie jak gospodarka platform, które są dostępne dzięki technologii cyfrowej.

3. UE jest punktem odniesienia i świadczy wsparcie, aby sprostać tym wyzwaniom: Europejski filar praw socjalnych nadaje kierunek - zgodnie z istniejącymi kompetencjami - nowym przepisom lub inicjatywom politycznym na szczeblu UE, aby kształtować reformy na szczeblu krajowym w ramach europejskiego semestru oraz skutecznie ukierunkowywać finansowanie na najpilniejsze priorytety społeczne.

4. Musimy określić, jak ma wyglądać przyszłość świata pracy, oraz jak to osiągnąć: chcemy, aby europejski model społeczny został zachowany i wzmocniony, jednak wymaga to sprostania nowym wyzwaniom zglobalizowanego świata i czerpania korzyści z innowacji technologicznych. Aby zrealizować ten cel, musimy opracować konkretny plan działania.

5. Potrzebujemy sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki cyfrowej: osoby borykające się z utratą pracy lub znajdujące się w obliczu zmiany sytuacji potrzebują kompleksowego wsparcia w oparciu o podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie się, dostęp do służb zatrudnienia, wsparcie dochodów i usługi socjalne w trakcie całej kariery zawodowej. Wpływ transformacji cyfrowej na rynki pracy w UE został zbadany przez specjalną grupę wysokiego szczebla, która przedstawiła propozycje w ramach przygotowań do konferencji poświęconych trzem głównym zagadnieniom: wykwalifikowanej sile roboczej, nowym stosunkom pracy i nowej umowie społecznej.

6. Potrzebujemy odpowiednich inwestycji: kluczowe znaczenie będzie miało jak najlepsze wykorzystanie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu finansowania przyszłej polityki w zakresie umiejętności oraz środków wspierających zmiany przepływów na rynku pracy.

7. Potrzebujemy lepszej aktywnej polityki w zakresie rynku pracy: dzięki administracji publicznej wysokiej jakości, skutecznie świadczącej odpowiednie usługi na rzecz obywateli i społeczeństwa. Wymaga to większego zaangażowania i współpracy służb zatrudnienia, podmiotów świadczących usługi w zakresie umiejętności, podmiotów świadczących usługi społeczne i przedsiębiorstw.

8. Nikt nie może pozostać w tyle: korzyści gospodarcze powinny dotrzeć do wszystkich Europejczyków, również mieszkańców defaworyzowanych dzielnic dużych metropolii lub oddalonych obszarów wiejskich. Sukces jakiejkolwiek polityki powinien być oceniany w świetle jej wpływu na osoby najbardziej narażone i na spójność tkanki społecznej.

9. Wzmocnienie równych warunków działania na całym świecie ma kluczowe znaczenie: UE jest dobrze przygotowana do zacieśniania współpracy z innymi organizacjami i partnerami, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, w celu promowania godnej pracy i zapewnienia postępów w realizacji zobowiązań międzynarodowych.

10. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość: wszystkie szczeble sprawowania rządów (globalny, unijny, krajowy, regionalny czy lokalny) muszą współpracować z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim w celu realizacji oczekiwań obywateli i pracowników w UE.

Kontekst

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska zorganizowała konferencję wysokiego szczebla na temat przyszłości pracy. Konferencja ta, w duchu Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie 2017 r., na którym Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja ogłosiły Europejski filar praw socjalnych, miała na celu pogłębienie refleksji na temat przyszłości świata pracy oraz sposobów sprostania wyzwaniom i wykorzystania szans, jakie może ona przynieść.

Podczas konferencji odbyło się sześć sesji dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom przyszłości pracy: a) sprawiedliwa transformacja: zapewnienie wszystkim możliwości cyfryzacji, b) pozytywna konwergencja: zatrudnienie, spójność społeczna i terytorialna, c) odpowiedzialność globalna: UE i arena międzynarodowa, d) wzmocnienie pozycji obywateli: zmiany w ciągu życia, wyzwania związane z kształceniem i umiejętnościami, e) ochrona i inwestowanie: modernizacja systemów opieki społecznej, sprawienie, że będą trwałe i będą sprzyjały włączeniu społecznemu, f) zarządzanie zmianami: sprawowanie rządów i partnerstwa.

W przeddzień konferencji grupa wysokiego szczebla ds. wpływu transformacji cyfrowej na rynki pracy w UE opublikowała końcowe sprawozdanie. Zawarte w nim główne zalecenia dotyczą osobistych kont edukacyjnych, pośredników na rynku pracy, którzy mają przyczynić się do zmniejszenia braków w zakresie umiejętności strukturalnych, oraz ochrony socjalnej, do której dostęp jest niezależny od statusu zatrudnienia. Przewodniczący Martin Goos przedstawił ustalenia grupie uczestników.

Europejska konferencja wysokiego szczebla poprzedziła wydarzenie z okazji stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, które ma odbyć się w czerwcu i podczas którego będą kontynuowane dyskusje na temat przyszłości pracy w perspektywie globalnej.

Więcej informacji

Link do strony internetowej konferencji wraz ze szczegółowym programem i transmisją strumieniową

Zestawienie informacji: Najważniejsze dane liczbowe dotyczące zatrudnienia

Zestawienie informacji: Priorytety społeczne Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera

Więcej informacji na temat kilku inicjatyw Komisji w dziedzinie społecznej można znaleźć tutaj .

Valdis Dombrovskis na Facebooku i Twitterze

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

 

 

Źródło: Komisja Europejska, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_pl.htm