O europejskim filarze praw socjalnych w EKES-ie

28 marca miało miejsce wysłuchanie publiczne nt. europejskiego filaru praw socjalnych, zorganizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w którym udział wzięli Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Adam Dorywalski, ekspert ds. UE.


Konferencja składała się z dwóch części, pierwsza dotyczyła dotychczasowego zakresu realizacji filaru i związanych z tym wniosków, druga natomiast - wypracowania rekomendacji na przyszłość. Warto zaznaczyć, że europejski filar praw socjalnych to inicjatywa Komisji Europejskiej poparta przez państwa członkowskie na Szczycie Społecznym w Goteborgu 17 listopada 2017 r. Filar ten opiera się na dwudziestu podstawowych zasadach uporządkowanych według trzech kategorii: równość szans i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i integracja społeczna. Ma on charakter deklaratywny i tym samym niewiążący prawnie, ale to właśnie na jego podstawie Komisja Europejska może prezentować konkretne propozycje legislacyjne.

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele federacji BusinessEurope ze Skandynawii: Christiane Miþlbeck-Winberg (DA z Danii) i Andres Edholm (SN ze Szwecji), którzy mówili o specyfice nordyckiego rynku pracy. Ich zdaniem, wprowadzenie na poziomie unijnym prawnie wiążącej legislacji wymuszającej pewne rozwiązania w sprawach socjalnych może zachwiać fundamentami całego modelu skandynawskiego, który opiera się przede wszystkim na negocjowanych pomiędzy pracodawcami i pracownikami układach zbiorowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że większą rolę w sprawach społecznych niż dotychczas powinien odgrywać tzw. semestr europejski (ramy koordynacji polityki gospodarczej pomiędzy państwami UE) oraz fundusze unijne. W tym kontekście Rebekah Smith, ekspert BusinessEurope ds. społecznych, zwróciła uwagę na to, że niestety tylko 20% z zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru zostało poprawnie implementowanych przez państwa członkowskie. Ponadto, podkreśliła także, że w ramach dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami i pracownikami, należałoby się zastanowić nad tym w jaki sposób poradzić sobie z brakiem wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, zarówno w zawodach technicznych jak i tych wysoko wykwalifikowanych z zakresu IT.