Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Proces legislacyjny w Unii Europejskiej

 

Etapy przebiegu procesu legislacyjnego w UE

 

 Wybrane projekty legislacyjne ważne dla przedsiębiorców

Energia i klimat

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 /* COM/2014/015 final */

Projekt zmieniający dyrektywy 2008/98 / WE w sprawie odpadów, 94/62 / WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31 / WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53 / WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66 / WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Circular Economy)

Projekt zmiany Dyrektywy 2003/87/EC Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. Dyrektywa ETS)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych /* COM/2014/0581 final - 2014/0268 (COD) */

Projekt dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz
zmiany dyrektywy 2003/35/WE (zmiana tzw. Dyrektywy NEC) COM(2013) 920 final

Projekt Decyzji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE (tzw. MSR) COM(2014) 20 final

Annex MSR decision

Annex Projekt stanowisko rządu NEC

Projekt Dyrektywy w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP) 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej strategia bezpieczeństwa energetycznego /* COM/2014/0330 final */

Gospodarka cyfrowa

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) */ 


IPR

A modern framework for standardization involving intellectual property rights 

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego /* COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) */ 

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem /* COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD) */ 


Konsumenci

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE /* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) * 


Prawo pracy

Projekt Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię, lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną COM (2008) 425 (tzw. Dyrektywa antydyskryminacyjna)

Aneks - antydyskryminacja

Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE) 


Prawo spółek 

Projekt Dyrektywy w Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (Shareholders Rights Directive) 

Rada mandaty na trilogii


Telekomunikacja

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 /* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */ 

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii /* COM/2013/048 final - 2013/0027 (COD) */ 


Zdrowie

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 /* COM/2012/0542 final - 2012/0266 (COD) */ 

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro /* COM/2012/0541 final - 2012/0267 (COD) */ 

ZIELONA KSIĘGA w sprawie mobilnego zdrowia („m-zdrowia") COM(2014) 219 final