Zakre zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieprecyzyjny

Konfederacja Lewiatan chciałaby zwrócić uwagę na brak precyzji w zaproponowanym zapisie w projekcie Rozporządzania Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W §1 projektowane Rozporządzenie proponuje dodatnie do §4 obowiązującego rozporządzenia ust. 2a w brzmieniu:

2a. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1)    stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk weterynaryjnych lub

2)    ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, lub na kierunku studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością w zakresie rolnictwa, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System..."

Paragraf 4 obowiązującego rozporządzenia definiuje warunki udzielenia pomocy finansowej przez ARiMR (§4 pkt 2): (1) dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego planu inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego; (2) posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.

Projektowana nowelizacja obowiązującego rozporządzenia zmienia punkt dotyczący posiadanych kwalifikacji rozszerzając je o „ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (...) na kierunku studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością w zakresie rolnictwa, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System..."

Jednocześnie projekt zmiany obowiązującego rozporządzenia nie precyzuje co to są „treści związane z działalnością w zakresie rolnictwa". Takie treści mają np. studia prawnicze - prawo cywilne. Czy to oznacza, że MRiRW proponuje, aby ARiMR udzielała pomocy finansowej prawnikom spełniającym warunki zapisane w §2 obowiązującego rozporządzenia, czyli osobom które o rolnictwie i inwestycjach rolnych nie mają żadnej wiedzy, za to mają wiedzę prawną dot. m.in. rolnictwa.

Konfederacja Lewiatan wnioskuje, aby zapis w §4 został jednoznacznie doprecyzowany przez dodanie ust. 2a - zdefiniowane zostały kierunki studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością w zakresie rolnictwa", albo w treści proponowanej zmiany, albo -co wydaje się najlepszym rozwiązaniem - przez wpisanie konkretnych kierunki studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością w zakresie do obowiązującego rozporządzenia do Załącznika nr 3.

Nie może pozostać zapis, który otwiera drogę do korzystania z pomocy finansowej ARiMR osobom fizycznym nie mającym żadnych kompetencji do korzystania z pomocy finansowej na inwestycje w rolnictwie.