Kryteria wyboru projektów w PO WER

Trwają prace nad kryteriami wyboru projektów dla nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do wykorzystania w ramach 3 ścieżek konkursowych będzie 1 mln zł. Projekty będą dotyczyć m.in.: podnoszenia kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększania jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, umiędzynarodowienia uczelni, wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni. 

Konfederacja Lewiatan, po konsultacjach z uczelniami zrzeszonymi w organizacji, przygotowała uwagi i pytania do wersji kryteriów przedstawionej do dyskusji członkom Komitetu Monitorującego PO WER. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ostateczna wersja kryteriów zostanie przesłana członkom Komitetu do głosowania. Konkursy mają być ogłoszone jeszcze w II kwartale tego roku.

Poza uwagami i pytaniami związanymi z poszczególnymi kryteriami, w stanowisku Lewiatana podkreślaliśmy, że:

  • termin ogłoszenia i zakończenia naborów wniosków musi uwzględniać realia prac uczelni (w miesiącach wakacyjnych trudno będzie przygotować projekty ze względu na urlopy osób decyzyjnych oraz konieczność współpracy różnych komórek uczelni),
  • czas trwania naborów powinien być wystarczająco długi (minimum 2 miesiące), by tak kompleksowe projekty mogły być starannie przygotowane,
  • nabory powinny zostać ogłoszone po rozpatrzeniu protestów z poprzednich konkursów, bo to znacząco może rzutować na zakres zgłaszanych do nich projektów (zdecydowanie złą praktyką jest przedłużająca się procedura rozpatrywania protestów),
  • generator wniosków musi być dostosowany do potrzeb wynikających ze złożoności konkursów (m.in. należy zwiększyć liczbę znaków ogółem i w odniesieniu do poszczególnych zadań zdefiniowanych w projekcie).

Uwagi i pytania Konfederacji Lewiatan do propozycji kryteriów wyboru projektów w działaniu 3.5 PO WER

Załącznik 1 do uwag i pytań - wyjaśnienie związane z uwagami odnośnie jakości usług instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy