Rozporządzenie ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Uzupełnienie uwag Konfederacji Lewiatan zawartych w stanowisku z dnia 27 lutego 2018 r. znak KL/69/18/316/PP/2018

1)      Obowiązujący wzór zeznania CIT-8 (wersja 25) zawiera pozycje 33 i 34, w których podatnik zobowiązany jest wskazać załączniki do deklaracji - załącznik CIT-TP i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Wątpliwości budzi, czy w świetle sformułowania zawartego w uzasadnieniu do rozporządzenia „Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że dołączenie uproszczonego sprawozdania w terminie przedłużonym na podstawie niniejszego rozporządzenia nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.", podatnik będzie zobowiązany wypełnić pozycje 33 i 34 zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym (tj. zaznaczyć "0" jako ilość załączników CIT-TP i "NIE" - że nie zostało załączone oświadczenie), i czy takie wypełnienie tych pozycji nie spowoduje dodatkowych pytań ze strony administracji podatkowej. Postulujemy o precyzyjne uzupełnienie uzasadnienia projektu lub wydanie objaśnień jak należy wypełnić zeznanie CIT-8 w przypadku skorzystania z przedłużonego terminu na złożenie tych załączników. 

Przede wszystkim jednak należy umożliwić technicznie (w systemie eDeklaracje) odrębne złożenie samego formularza CIT-TP (niezależnie od złożenia deklaracji CIT-8). Obecnie CIT-TP nie występuje jako odrębny lub samodzielny formularz na portalu eDeklaracje. Inaczej bowiem będzie niezbędne złożenie korekty CIT-8, aby móc dołączyć odpowiedni załącznik/zaznaczyć właściwie pola 33 i 34.

Uzasadniona wydaję się zmiana formularza CIT-8 - tak aby podatnik miał jedynie wskazać, że jest obowiązany do złożenia formularza CIT-TP w ustawowym terminie (raczej niż wskazywać tego formularza jako załącznika do zeznania rocznego).

2)      W naszej opinii należy doprecyzować termin na sporządzenie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT). Zgodnie z przepisami ustawy dokumentacja grupowa powinna zostać dołączona do dokumentacji w terminie do daty składania zeznania przez sporządzającego (art. 9a ust. 2i ustawy o CIT). Przepisy projektu rozporządzenia w odniesieniu do dokumentacji grupowej mogą prowadzić do sporów interpretacyjnych, czy w przypadku dokumentacji grupowej termin jest wyznaczany terminem sporządzania zeznania podatkowego podatnika zobowiązanego do posiadania tej dokumentacji, czy podatnika zobowiązanego do sporządzenia tej dokumentacji. Należy doprecyzować, że dokumentacja grupowa powinna być dołączana również w terminie przedłużonym - jeśli termin z art. 9 a ust 2i ustawy przypadałby wcześniej. Jeśli przypadałby po końcu września to oczywiście obowiązuje oryginalny termin z ust. 2i.

3)      Artykuł 9a ust. 4 ustawy o CIT (i odpowiadający mu przepis w ustawie o PIT), który przewiduje 7 dniowy termin na przedstawienie organowi podatkowemu dokumentacji TP, w ogóle nie jest ujęty w propozycji przedłużenia terminów. Proponujemy, aby w stosunku do obowiązków, których dotyczy przedłużenie terminów, ująć również ten przepis (np. w praktyce termin 7 dniowy nie byłby  stosowany przed  upływem przesuniętego terminu na przygotowanie dokumentacji i złożenie wymaganych sprawozdań). Alternatywnie proponujemy wydłużyć ten termin do 30 dni.

Konfederacja Lewiatan

KL/71/20/316/PP/2018