Uwagi do projektu z dnia 23 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-TP

Sekcja C1
1. Wyjaśnienia wymaga czy w tej sekcji należy podać dane według stanu na dzień złożenia deklaracji, czy też za okres, którego deklaracja dotyczy? Np. na dzień złożenia zeznania Podatnik nie posiada bezpośredniego udziału w kapitale innego podmiotu, ale w okresie od marca do sierpnia posiadał taki udział. Które dane powinny zostać wykazane? Zastosowanie czasu teraźniejszego (zamiast przeszłego) w pytaniach dotyczących identyfikacji powiązań podmiotu potęguje wskazane wątpliwości.

2. Zdefiniować należy pojęcie „powiązań charakterze rodzinnym". Co do zasady takie informacje
nie są znane Podatnikowi. Jak bliskie powiązania należy uwzględnić?


Sekcja E
Użyte w formularzu określenia np. „rozbudowane funkcje i ryzyka", „ograniczone ryzyka", „prosta usługa produkcyjna" - nie są określone wystarczająco określone i budzą wątpliwości co do kwalifikacji profilu funkcjonalnego Podatnika. Należy precyzyjnie zdefiniować te pojęcia, lub odnieść się do źródeł, gdzie są one opisane.


Sekcja G
Należy wyjaśnić/doprecyzować co należy rozumieć przez sformułowanie w sekcji G1 „otrzymane wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji dystrybutora o ograniczonych ryzykach" - czy otrzymana marża na sprzedanych produktach to też wynagrodzenie?

Pola 77 i 81 formularza w sekcji G1 są zbędne. Skoro dotyczą one wynagrodzenia otrzymanego lub wypłaconego z tytułu usług wewnątrzgrupowych - to w konsekwencji zachodziły one wyłącznie
z podmiotami powiązanymi.

Dane żądane w sekcji G3 należy doprecyzować w objaśnieniach.


Sekcja G2
Wyjaśnienia wymaga jak należy rozumieć pojęcie przychodów z tytułu należności w transakcjach finansowych? Czy w przypadku rozliczenia umowy opcji na zakup Euro kosztem jest poniesione premia a przychodem otrzymana kwota waluty?