Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiazywania sporów

 

Lp.

Numer paragraf/
pkt

Obecny zapis

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

     1                         

§1 pkt 3)

3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.

3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej.

Przesyłka pocztowa jest kategorią nieznaną innym aktom prawnym, w tym kpa czy przepisom o formie zawartym w kodeksie cywilnym – proponuje się ujednolicenie nomenklatury i stosowanie kategorii „formy pisemnej”.

     2                         

§2

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym, zwane dalej "postępowaniem", jest prowadzone przez Koordynatora do spraw negocjacji, zwanego dalej "Koordynatorem", na wniosek odbiorcy paliw lub energii albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym, zwane dalej "postępowaniem", jest prowadzone przez Koordynatora do spraw negocjacji, zwanego dalej "Koordynatorem", na wniosek odbiorcy paliw lub energii lub ciepła albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

W drugim wyliczeniu odbiorców brakuje odbiorców ciepła.

     3                         

§3 ust. 1 pkt 3) 6) i 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 ust. 2

3)            opis stanu faktycznego sprawy

6)            wskazanie, czy wnioskodawca zgadza się na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej;

7)            podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w przypadku formy papierowej oraz elektroniczne uwierzytelnienie w przypadku użycia przez wnioskodawcę drogi elektronicznej.

 

 

2. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

3) opis stanu faktycznego sprawy wraz z przytoczeniem dowodów

6)            wskazanie, czy wnioskodawca zgadza się na prowadzenie sprawy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

7)            podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w przypadku formy pisemnej oraz elektroniczne uwierzytelnienie w przypadku użycia przez wnioskodawcę środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. Do wniosku można dołączyć odpis pełnomocnictwa uwierzytelniony za zgodność z oryginałem przez będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy radcę prawnego lub adwokata.

Koordynator powinien być w stanie móc ocenić, czy twierdzenia przedstawione przez wnioskodawcę mają oparcie w faktach. Umożliwi to przyśpieszenie postępowania.

Formą elektroniczną zgodnie z kodeksem cywilnym jest wymiana oświadczeń z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. §14 projektowanego rozporządzenia określa co legislator rozumie przez środek elektroniczny lecz nie jest to tożsame z pojęciem formy elektronicznej. Proponuje się ujednolicenie nomenklatury i stosowanie kategorii „środków komunikacji elektronicznej”.

 

Aktualne brzmienie przewiduje składanie oryginału pełnomocnictwa, a nie można wykluczyć reprezentacji wnioskodawców przez radców prawnych lub adwokatów, którzy powinni mieć możliwość uwierzytelniania pełnomocnictw, tak jak to ma miejsce w innych ustawach procesowych.

     4                         

§4

§ 4. Wniosek może zostać złożony w postaci papierowej na adres Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "URE", lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora.

 

§ 4. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej na adres Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "URE", albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), albo formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora.

Uwaga analogiczna do w/w w zakresie formy pisemnej i środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo zmiana z „lub” na „albo” zgodnie z zasadami logiki – lub umożliwia złożenie wniosku częściowo w różnych formach.

     5                         

§4

Brak regulacji

Proponuje się dodać ust 2. o treści:

2. W przypadku braków formalnych wniosku Koordynator wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Projekt nie zawiera regulacji na wypadek złożenia wniosku obarczonego brakami formalnymi mimo, że uzasadnienie projektu powołuje się na takową regulację.

     6                         

§5 ust. 2

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kierowane jest do:

1)            wnioskodawcy:

a)            przesyłką rejestrowaną –  w przypadku wpływu wniosku w formie pisemnej w postaci papierowej, albo

b)           drogą elektroniczną – w przypadku wpływu wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora;

2)            drugiej strony za pomocą przesyłki rejestrowanej lub gwarantujących uwierzytelnienie odbioru środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kierowane jest do:

1)            wnioskodawcy:

a)            przesyłką rejestrowaną –  w przypadku wpływu wniosku w formie pisemnej, albo

b)           za pośrednictwem środków komunikacji elektroniczną – w przypadku wpływu wniosku tą drogą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora;

2)            przedsiębiorstwu energetycznemu za pomocą przesyłki rejestrowanej albo gwarantujących uwierzytelnienie odbioru środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi analogiczne do w/w w zakresie formy pisemnej, środków komunikacji elektronicznej oraz zmiany z „lub” na „albo”. Dodatkowo z uwagi na to, że spór toczyć się może wyłącznie pomiędzy odbiorcą a konsumentem proponuje się stosowanie w miejsce pojęcia „druga strona” kategorii „przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Wnosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez „uwierzytelnienie odbioru środków komunikacji elektronicznej”.

     7                         

§7 ust. 2

2. W toku postępowania Koordynator informuje stronę o wszczęciu sporu, w tym o jego przedmiocie i żądaniach wnioskodawcy oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie w sprawie, wyznaczając jej termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku.

 

2. W toku postępowania Koordynator informuje przedsiębiorstwo energetyczne o wszczęciu sporu, w tym o jego przedmiocie i żądaniach wnioskodawcy oraz przepisach prawa mających zastosowanie w sprawie, wyznaczając mu termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku.

 

O stanowisku wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności poinformować przedsiębiorstwo energetyczne stąd zmiana nomenklatury. Informowanie o wzajemnych stanowiskach stron odbywać się ma na podstawie §8 ust. 2.

     8                         

§8

§ 8. 1. Postępowanie albo poszczególne jego czynności podejmowane są w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, z uwzględnieniem § 14.

2. W toku postępowania, w razie potrzeby, Koordynator wzywa strony wyznaczając termin do przedstawienia dokumentów, informacji lub wyjaśnień, a także wszystkich okoliczności mogących przyczynić się do rozwiązania sporu.

§ 8. 1. Postępowanie albo poszczególne jego czynności podejmowane są w formie pisemnej albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem § 14.

2. W toku postępowania, w razie potrzeby, Koordynator wzywa strony do przedstawienia dokumentów, informacji lub wyjaśnień, a także wszystkich okoliczności mogących przyczynić się do rozwiązania sporu wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

Uwagi analogiczne do w/w w zakresie środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo zasadne wydaje się wskazanie minimalnego terminu na ustosunkowanie się stron do wezwania Koordynatora.

   9                        8.

§12 ust. 1

§ 12. 1. Koordynator umarza postępowanie w przypadku:

1)            wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie postępowania;

2)            gdy druga strona odmówi udziału w postępowaniu;

3)            o którym mowa w § 10 ust. 4;

4)            gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe.

§ 12. 1. Koordynator umarza postępowanie w przypadku:

1)            wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie postępowania;

2)            gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi udziału w postępowaniu;

3)            o którym mowa w § 10 ust. 4;

4)            gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe lub bezzasadne.

Zmiana z „druga strona” na „przedsiębiorstwo energetyczne”. Dodatkowo w pkt 4) dodano kolejną przyczynę umorzenia tj. bezzasadność dalszego postępowania.

  10                         

§14 ust. 2

2. W przypadku nie wyrażenia przez stronę zgody na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej, wymiana informacji między stronami postępowania odbywa się za pomocą przesyłki pocztowej.

2. W przypadku nie wyrażenia przez stronę zgody na prowadzenie sprawy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wymiana informacji między stronami postępowania odbywa się w formie pisemnej.

Zmiana z „formy elektronicznej” na „środki komunikacji elektronicznej” oraz z „przesyłki pocztowej” na „formę pisemną”.