Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego

W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Tymczasem zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819) za dzień rozpoczęcia działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru pośredników kredytowych. W okresie przejściowym 6 miesięcy po uchwaleniu ustawy, działający pośrednicy mają czas na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia i wpis do rejestru. Wskazujemy, że pośrednik nie będzie wiedział z wyprzedzeniem, z jaką datą KNF dokona wpisu do rejestru. Tym samym nie będzie mógł ubezpieczyć się w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Chyba, że zostanie uznane, że pośrednicy będą ubezpieczać się z wyprzedzeniem, tuż po złożeniu wniosku do KNF.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na regulacje zawarte w § 4 projektu rozporządzenia. W naszej ocenie  niezrozumiała jest bardzo wysoka suma ubezpieczenia 460 tys. EURO / 750 tys. EUR (zwłaszcza w kontekście jednego zdarzenia), przy założeniu przeciętnej kwoty kredytu hipotecznego na rynku w wysokości 220 tys. zł. Dla porównania, w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami).