Spłacanie kredytów i pożyczek studenckich - opinia

W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

1)      Par. 16 rozporządzenia - postulat zmiany par. 16 ust. 2

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem par. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, bank zawiesza spłatę kapitału pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami na wniosek kredytobiorcy, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu  lub przypadkiem losowym, o którym mowa w par. 17 ust. 13, uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.  Zgodnie z par. 16 ust. 2, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające trudną sytuację  materialną.    `

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje zmianę par. 16 ust. 1 przez nadanie mu następującej treści: „Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesza spłatę kapitału pożyczki lub kredytu jeżeli  kredytobiorca utracił stałe źródło dochodu albo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w § 17 ust. 7, uniemożliwiającej spłatę pożyczki lub kredytu". Brzmienie tego zapisu sugeruje, że przesłanki te należy uwzględniać  rozłącznie,  a więc jeżeli podstawą zawieszenia jest utrata przez kredytobiorcę stałego źródła dochodu  to nie ma uzasadnienia badanie czy kredytobiorca  znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w  par. 17 ust. 7.

Wobec zmiany treści par. 16 ust. 1,  w naszej opinii zmiany wymaga również ust. 2 tego paragrafu  przez nadanie mu następującej treści:Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające utratę stałego źródła dochodu albo trudną sytuację życiową".

2)      Par. 17 ust. 5 projektu rozporządzenia

Projektowany par. 17 ust. 5 stanowi:

„Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega kwota pożyczki lub kredytu wypłaconego kredytobiorcy w okresie:

1) studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia,

3) jednolitych studiów magisterskich,

4) studiów doktoranckich

- pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku".

Konfederacja Lewiatan sugeruje doprecyzowanie projektowanego przepisu poprzez zmianę zapisu „(...) - pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku" na następujące: „(...) - umorzenie nie może stanowić kwoty wyższej niż kwota pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku" lub usunięcie zapisu „pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku".

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie projektowanego przepisu powoduje nierówność kredytobiorców, którzy już spłacają kredyt wobec tych, którzy będą taki kredyt spłacać. Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyt mają mniejsza kwotę pozostałą do spłaty, a zatem podstawa liczona do umorzenia będzie mniejsza. Nie ma potrzeby różnicowania sytuacji kredytobiorców, jednakże należy jasno zaznaczyć, że kwota umorzenia nie może być większa niż ta pozostała do spłaty.