RADA OZE: Propozycje zmiany ustawy o podatku akcyzowym

RADA OZE: Propozycje zmiany ustawy o podatku akcyzowym w zakresie likwidacji obowiązku składania zerowych deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej przez wytwórców produkujących energię w instalacjach, w których moc generatorów nie przekracza 1 MW, korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r.

Propozycje zmian

  

1. W art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 maja 2017 r (druk RCL nr UD 204) po punkcie 1 dodać punkt 1a wprowadzający następującą zmianę w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937):

1a) w art. 24 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów, które zużywają energię elektryczną wyprodukowaną przez te podmioty z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.";

2.  W art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 maja 2017 r (druk RCL nr UD 204) po punkcie 6 dodać punkt 7 wprowadzający następującą zmianę w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937):

7) w art. 138h po ustępie 2 dodać ustęp 2a w brzmieniu:

2a. Przepis ust. 1 pkt. 2 nie ma zastosowania do podmiotów, które zużywają energię elektryczną wyprodukowaną przez te podmioty z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.". 

  

Uzasadnienie

8 lutego 2013 rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wprowadzono zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz. U. 2017 poz. 273).

Ze zwolnienia mają możliwość korzystać niewielcy wytwórcy (w instalacjach, w których moc generatorów nie przekracza 1 MW), którzy wytwarzając energię zużywają jej część lub całość na potrzeby własne. Do czasu wprowadzenia powyższego zwolnienia, taki wytwórca miał obowiązek zapłaty akcyzy od zużycia energii na własne potrzeby zgodnie z art. 9 ust. 1. pkt. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym. Kwota podatku w przypadku wytwórców produkujących na niewielką skalę, szczególnie w przypadku sprzedaży większości wyprodukowanej energii do spółek obrotu, celem jej dalszej odsprzedaży, była niewielka (często rzędu kilku złotych), a obowiązek wnoszenia co miesiąc niewielkich opłat - bardzo uciążliwy.

Po wprowadzeniu wspomnianego zwolnienia ten uciążliwy obowiązek ustał, lecz tylko w zakresie zapłaty podatku. Pomimo, że wytworzona energia elektryczna w instalacjach o mocy nie przekraczającej 1 MW, zostaje zużyta na własne potrzeby i zgodnie z § 5 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów podlega zwolnieniu od akcyzy, na niewielkich wytwórcach nadal ciąży obowiązek składania comiesięcznych (zerowych) deklaracji dla podatku akcyzowego (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym) oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej (zgodnie z art. 138h ust. 1 pkt 2 tej ustawy). Obowiązek ten został potwierdzony w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP4/4513-83/16/MK). Konieczność składania deklaracji i prowadzenia ewidencji ilościowej energii jest szczególnie uciążliwa w sytuacji, gdy wytwórca energii nie jest podatnikiem z tytułu żadnej innej czynności, o której mowa w art. 9 ust. 1. ustawy o podatku akcyzowym. Prowadzenie ewidencji i składanie wielostronicowych zerowych deklaracji jest czynnością całkowicie zbędną i stanowi niepotrzebne obciążenie zarówno dla wytwórcy, jak i dla administracji. W związku z tym proponujemy, aby w ślad za zwolnieniem wytwórcy energii z płacenia podatku akcyzowego od zużycia tej energii na własne potrzeby, zlikwidować w przypadku podmiotów korzystających z tego zwolnienia również obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej. 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zaproponowanych zmian.

 

KL/283/91/DK/2017