Udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia

W związku z procedowanym projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, pragniemy wskazać co następuje:

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada obniżenie wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z określonych w ustawie z dnia 20 maja 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) poziomów 19,35% dla świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego do 17,5% oraz z 0,65% dla świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego do 0,5%.

W naszej opinii rozsądnym i uzasadnionym rozwiązaniem minimalizującym problem nadpodaży będzie co najmniej  utrzymanie zapisanego w ustawie wysokości obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych (art. 59 ustawy o odnawialnych źródłach energii). Ta kwota obowiązku odpowiada za wygenerowanie popytu na świadectwa podchodzenia. Dostosowanie jej do obecnej sytuacji na rynku oraz do realnego tempa rozwoju energetyki odnawialnej może pomóc zbilansować obecną nadpodaż na rynku, co i tak wymagać będzie okresu kilku lat.

Dla zapewnienia skuteczności rozwiązania postulujemy przyjęcie wielkość kwoty obowiązku zakupu świadectw pochodzenia na poziomie 20% w roku 2018, a także przedłużenie tego rozwiązania  do 2020 roku.

Uzasadnienie do przedmiotowego, konsultowanego  projektu wskazuje ustanowienie wielkości przedmiotowego udziału łącznie na poziomie 18% jako konieczność zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej przed zbyt gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej wynikającym ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnia dodatkowo przejście podmiotów wytwarzających energię elektryczną z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. 

Przedmiotowy projekt należy rozpatrywać łącznie z uchwaloną przez Sejm w dniu 20 lipca br. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada uzależnienie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej od rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Ustawa ogranicza wysokość jednostkowej opłaty zastępczej do 125% rocznej ceny średnioważonej certyfikatów, jednak do wysokości nie wyższej niż 300,03 zł/MWh. Ustawa procedowana była jako poselski projekt z dnia 14 lipca br., który został przedstawiony przez Posłów Wnioskodawców, jako skuteczne rozwiązanie problemu aktualnie notowanej nadpodaży.

Rynek świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii mierzy się z poważnym problemem nadpodaży od 2012 roku. Obecnie, skala nadpodaży jest największa w dotychczasowej historii funkcjonowania tego systemu wsparcia w Polsce i wynosi ponad 25 TWh.
Od kilku lat ceny zielonych certyfikatów znacznie odbiegają od wysokości opłaty zastępczej i wynoszą obecnie około 26-32 zł/MWh, co stanowi wartość około 10% pierwotnej wysokości opłaty zastępczej.

Należy uznać że w obliczu aktualnych zmian, które dotkną rynek świadectw pochodzenia, zaproponowane w przedmiotowym projekcie wielkości są niewystarczające do uregulowania zaburzonej sytuacji inwestorów na rynku świadectw pochodzenia. Zwiększenie udziału zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych o 1 punkt procentowy przekłada się na zwiększenie popytu na nie o około 1,3 TWh. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że przemysł energochłonny został częściowo zwolniony z obowiązków zakupu świadectw pochodzenia, co dodatkowo pomniejsza skalę tego obowiązku.

Ponadto, wydaje się, że w obliczu znaczącej nadpodaży i istotnie niskich cen świadectw pochodzenia oraz jednoczesnego powiązania wysokości jednostkowej opłaty zastępczej ze średnioważonymi cenami tych świadectw, która de facto warunkuje ich maksymalną cenę, nie znajduje uzasadnienia umotywowanie proponowanych wielkości obawą o zbyt gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej wynikającej ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W naszej ocenie wspólnie rozpatrywane przepisy zarówno w znowelizowanej ustawie, jak i przedmiotowym projekcie rozporządzenia nie przyczynią się do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia. Rozwiązaniem tego problemu, bez ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej, jest propozycja przedstawiona powyżej.

Dodatkowych informacji udziela: