Uwagi do projektów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektów ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, przekazaliśmy uwagi Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan, do ww. projektów. 

 


W nawiązaniu do przedstawionego projektu ustawy Ministra Energii o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych; chcielibyśmy zgłosić uwagi co do przedmiotowej treści proponowanych rozwiązań.

Jednym z elementów uzasadnienia ww. projektów jest wskazywana  potrzeba kontrolowania jakości paliw stałych, zgodnie z doświadczeniem w ich stosowaniu. Zauważamy tę potrzebę na rynku węgla, a zaproponowane regulacje są krokiem w dobrym kierunku - takim, który pozwoli wyeliminować obrót paliwami niepożądanej jakości, a także pozwoli uczestnikom rynku na pełną informację dot. jakości towaru, który kupują.

Dobra wieloletnia praktyka handlowa na rynku międzynarodowym - zarówno jeśli chodzi o standardy umowne, rynkowe odnośniki cen globalnych, charakterystyka towaru którym prowadzony jest handel, instrumenty finansowe oraz notowania giełdowe -  ustaliła jako standard handlu miałem węglowym w obrocie międzynarodowym, uziarnienie węgla w zakresie 0-50 mm, zarówno dla miału węgla energetycznego jak i dla węgla koksującego.

 Importowany węgiel „międzynarodowy" - zarówno miał węgla energetycznego jak i węgiel koksujący, są poszukiwane przez klientów krajowych - w szczególności, ze względu na parametry węgla, które są trudno dostępne bądź niedostępne na krajowym rynku węgla, a także ze względu na niedobór niektórych rodzajów węgla na rynku krajowym - jak np. węgiel koksujący typu premium.

Zaproponowana maksymalna wartość wymiaru ziarna w klasie węgla E1 oraz E2 (31,5 mm, Tabela 6 oraz 7 projektu rozporządzenia) w efekcie eliminuje całkowicie import węgla, z powodu braku możliwości handlu w przyjętym standardzie międzynarodowym, dla miału węgla energetycznego, jak i dla węgla koksującego. Doświadczenie  w handlu międzynarodowym miałem węgla energetycznego i węglem koksującym wskazuje że, podstawą wszelkich rozliczeń jest gradacja węgla 0-50 mm, który jest rozumiany jako miał węglowy - nie węgiel niesort. Należy pamiętać o tym, że węgiel ten w obrocie międzynarodowym, używany jest głównie w energetyce i ciepłownictwie oraz przemyśle.

Ponadto należy podkreślić, że standard 0-50 mm dotyczy również obrotu węglem koksującym (hard coking coal, premium coking coal), co znajduje swoje potwierdzenie między innymi w definicjach zawartych w specyfikacji wydanej przez PLATTS - globalną agencję, która zajmuje się wyznaczaniem światowego benchmarku cenowego oraz monitorowaniem rynku, powołaną przez Standard&Poors (https://www.thesteelindex.com/files/custom/Procedures%20&%20Methodology%20page/TSI%20Coking%20Coal%20Index%20-%20Methodology.pdf). Standardy opisywane przez PLATTS są powszechnie uznawane na całym świecie i są wyznacznikiem dla globalnego handlu. Zmiana granicznego górnego uziarnienia (opisana w Tabeli 11. Projektowanego rozporządzenia) mogłaby spowodować całkowitą blokadę zarówno importu węgla koksującego, jak i eksportu.

Maksymalna wartość wymiaru ziarna miału węgla energetycznego i węgla koksującego w handlu międzynarodowym, zapisana między innymi w standardach umownych SCoTA (Standard Coal Trading Agreement), to 50 mm. SCoTA na rynku węgla jest instytucją, która między innymi zapewnia standardy umów, którymi strony na całym świecie mogą się posługiwać, mając pewność, że zrozumienie umowy jest dla obu stron transakcji takie samo oraz że umowa będzie zawsze miała zachowaną taką samą strukturę, a także będzie omawiać ten sam przedmiot umowy. Porównywalnym odpowiednikiem standardu umów SCoTA na rynku rynku energii elektrycznej jest europejska instytucja European Federation of Energy Traders (EFET), która działając pod egidą Unii Europejskiej, zapewnia jednolite standardy umowne. Podobne zapisy pojawiają się również w opracowaniach naukowych, takich jak „Economics of the International Coal Trade: Why Coal Continues to Power the World" (L. Schernikau, 2017) oraz "Handbook of Multi-Commodity Markets and Products: Structuring, Trading and Risk Management" (red. A. Roncoroni, 2015).

W naszej ocenie charakterystyka miału węgla energetycznego, jak i węgla koksującego na rynku międzynarodowym, o standardzie handlowym uziarnienia 0-50mm, spełnia wymogi stawiane przez Ministerstwo w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), tj. spełnienie wymagań jakościowych regulowanych odpowiednimi normami prawnymi. Postulat ten jest bardzo ważny zarówno dla nas jako handlujących węglem, jak i dla naszych odbiorców, którzy ten węgiel zużywają i oczekują produktu o ustandaryzowanej jakości. Węgiel międzynarodowy, zarówno podczas załadunku w porcie macierzystym, jak i rozładunku
w porcie docelowym, poddawane są szczegółowym badaniom parametrów technicznych i chemicznych przez niezależne, akredytowane centra badawcze. Klient posiada komplet informacji na temat cech kupowanego towaru, co spełnia wymogi stawiane w OSR.

W związku z powyższym postulujemy o zmianę maksymalnej wartości wymiaru ziarna z 31,5 mm na 50 mm dla Tabel 6, 7 oraz 11. Zmiana ta pozwoli na uzyskanie efektów opisanych w OSR, a jednocześnie pozwoli zapobiec niepożądanym efektom ubocznym w postaci braku możliwości handlu międzynarodowego miałem węgla energetycznego, a także węglem koksującym, co może spowodować znaczące zakłócenia dla krajowych odbiorców.

KL/165/46/DG/2017