Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych - uwagi

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2016 r., znak: PLO.461.508.2016.JM, dotyczące przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych Konfederacja Lewiatan wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi.

W zakresie § 1 pkt 8 in fine projektu proponujemy uzupełnić o informację, że w zakresie minimalnej funkcjonalności system umożliwia monitorowanie przebiegu procesu realizacji wniosku zarówno przez właściwy organ, jak i przez wnioskodawcę. Jednocześnie dodanie tej informacji spowoduje usunięcie ewentualnych wątpliwości, co do prawa strony do wglądu do dokumentacji na każdym etapie postępowania administracyjnego, a zatem będzie zgodne z wymogami określonymi w k.p.a.

Tym samym proponujemy nadanie § 1 pkt 8 projektu następujące brzmienie:
„8) monitorowanie przebiegu procesu realizacji wniosku, o którym mowa w art. 24-29 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z możliwością wglądu w proces i dokumentację przez wnioskodawcę."