Uwagi Konfederacji dot. zawierania umów na leczenie szpitalne

Przedstawiamy uwagi zgłoszone do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

W zakresie załącznika nr 3 do projektu zarządzenia wnosimy o wyjaśnienie następujących kwestii.

1. W naszej ocenie wprowadzona do zarządzenia definicja „podmiotu koordynującego" jest niespójna z definicją „kompleksowej opieki skoordynowanej przez jeden ośrodek".

Zgodnie z wprowadzoną definicją kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), opracowanym przez podmiot koordynujący.

Natomiast w zakresie podmiotu koordynującego wskazuje się, że jest to szpital zapewniający jednocześnie wymaganą infrastrukturę do realizacji świadczeń w ramach opieki kompleksowej, tj. oddział/ośrodek stacjonarny rehabilitacji kardiologicznej lub tożsamy ośrodek albo oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnię kardiologiczną

W celu uniknięcia problemów interpretacyjnych wnosimy o sprecyzowanie definicji podmiotu koordynującego poprzez wskazanie, że zapewnienie pełnej infrastruktury dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot posiada ją samodzielnie, jak i w przypadku współpracy z innymi podmiotami.

 

2. W części 2. Warunki wykonania i finansowania świadczeń w zakresie ETAP IV pkt 2 lit. a został zaproponowany zapis, że „W przypadku spełnienia określonych warunków, przy ostatnim etapie rozliczania KOS-zawał uwzględnia się współczynniki jakościowe:

a) jeżeli pacjent czynny zawodowo w 4-tym miesiącu od wypisu ze szpitala podjął pracę zawodową i wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia pacjenta zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS-zawał"

- w naszej ocenie wyjaśnienia wymaga w jaki sposób świadczeniodawcy mają spełnić ten warunek. Obecnie brak jest instrumentów prawnych umożliwiających sprawdzenie czy konkretny pacjent faktycznie jest czynny zawodowo. Czy złożenie przez pacjenta oświadczenia będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. współczynnika?

 

3. Dodatkowo: w części 5. Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń rekomendujemy dokonanie zmiany redakcyjnej w punkcie 8 w którym pojawiają się obok siebie dwa sformułowania „w okresie" i „w ciągu". Proponujemy następujące brzmienie punktu:

„8) procentowy udział wystąpienia zgonu po zawale z powodu epizodu sercowo-naczyniowego w okresie:

a) 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca,

b) 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca."

 

KL/50/24/147/DB/2017