Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - projekt na wysokim poziomie ogólności

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych („WiFi 4 EU").

Wstęp

W ocenie Konfederacji Lewiatan wszelkie działania zmierzające do rozwoju łączności szerokopasmowej w Polsce i w Unii Europejskiej zasługują na pochwałę. Łączność szerokopasmowa warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy kraju i cyfryzację gospodarki. Jest tez niezbędnym warunkiem do realizacji ambitnych założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej i inicjatyw krajowych, ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju na czele. Jednocześnie, każde podejmowane przez organy publiczne lub regulatora działanie musi uwzględniać warunki rynkowe i jego wpływ na rozwój konkurencji. Wydaje się, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (dalej: Projekt) czyni to w stopniu niewystarczającym.

 

Uwagi szczegółowe

Dotychczasowa praktyka działania w tym obszarze, z uwagi na istniejące warunki rynkowe oraz prywatne plany inwestycyjne, kształtowała się w sposób przewidujący jasne i precyzyjne ograniczenia interwencji publicznej. Wypracowane mechanizmy zabezpieczające zachowanie warunków rynkowych, w tym dotyczących osiągania tzw. efektu zachęty, dotyczyły zarówno obszarów, na jakich możliwa jest interwencja państwa, jak i parametrów sieci, jakie zostaną zrealizowane.

W Polsce ograniczenia tego typu wynikają, zarówno z decyzji notyfikacyjnych, krajowych rozporządzeń pomocowych, publicznych konsultacji dostępności sieci określonej jakości, jak i prywatnych planów inwestycyjnych. Co więcej, w zakresie świadczenia usług bez pobierania opłat przez jednostki samorządowe, obowiązujące przepisy prawa uzależniają możliwość wprowadzania takich usług przez samorządy od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warto również zauważyć, że aktualnie dostępne mobilne sieci bezprzewodowe umożliwiają powszechny dostęp do internetu o parametrach gwarantujących korzystanie z usług dostępnych w sieci, a operatorzy telekomunikacyjni wciąż inwestują znaczne środki finansowe w poprawę ich parametrów i pokrycia terytorium Polski.

W ocenie Konfederacji Lewiatan przedstawiony Projekt pozostaje na bardzo wysokim poziomie ogólności, nie przewidując żadnych jasno określonych reguł, mających na celu ograniczenie wystąpienia zjawisk naruszenia warunków konkurencyjnych na rynkach krajowych i lokalnych. Jest to tym bardziej istotne, że wspierane bezpłatne punkty Wi-Fi mają zapewniać bardzo szybką łączność szerokopasmową.

W związku z tym w toku prac legislacyjnych kluczowe jest wprowadzenie w inicjatywie WiFI4EU, podstawowych i niezbędnych ram, które zagwarantują, że planowana interwencja publiczna, nie będzie zakłócała warunków konkurencji, w szczególności poprzez jasne określenie parametrów obszarów, na których możliwa będzie realizacja projektów. Projekt nie został w naszej ocenie poprzedzony wystarczająco dogłębną analizą, a także pogłębioną refleksją dotyczącą potencjalnych skutków przedmiotowego rozwiązania.

Warto w tym miejscu zacytować fragment stanowiska Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 7 października 2015 r. w sprawie świadczenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w którym Prezes UKE trafnie konkluduje, że:

Podejmowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w zakresie usługi darmowego dostępu do Internetu zawsze będzie  wywierać wpływ na rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z jednej strony może mieć charakter pozytywny, gdyż będzie przejawiać się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno - komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.

W naszej ocenie powyżej przytoczona teza winna zostać wzięta pod uwagę w pogłębionej debacie nad ostatecznym kształtem inicjatywy WiFi4EU.

 

Konfederacja Lewiatan, 17 października 2016r.

KL/426/211/MP/2016