Słuszny kierunek deregulacji w sektorze telekomunikacyjnym

W nawiązaniu do prowadzonych ponownych postępowań konsultacyjnych, Konfederacja Lewiatan w pełni popiera przedłożone propozycje, które zmierzają do deregulacji części hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji w 26 gminach. Jednocześnie z zadowoleniem przyjmuje fakt, uwzględnienia przez Prezesa UKE zgłoszonych postulatów przez Konfederację Lewiatan w pierwszym postępowaniu konsultacyjnym projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji w dniach 7 marca - 6 kwietnia 2016 r., poprzez wprowadzenie zmian w projektach regulacji dla wspomnianego rynku właściwego.


Godne uwagi są zwłaszcza zmiany dotyczące rozszerzenia analizy o dodatkowe badanie poszczególnych obszarów gminnych pod kątem stanu konkurencji w zakresie sieci dostępu nowej generacji (NGA). W następstwie tych działań została wyodrębniona grupa 255 obszarów gminnych w ramach obszarów regulowanych,  na których regulacja w zakresie w pełni światłowodowych pętli abonenckich zostanie ograniczona do obowiązku dostępu do infrastruktury pasywnej oraz obowiązku rachunkowości regulacyjnej.

Zaproponowana przez Prezesa UKE dalsza deregulacja rynku w zakresie FTTH stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed rynkiem telekomunikacyjnym a także na aktualną sytuację rynkową, której wyrazem jest m in. silna konkurencja ze strony CATV oraz coraz niższe udziały Orange Polska w rynku szerokopasmowym. Jednocześnie działania deregulacyjne przyczynią się do rozwoju inwestycji w sieć FTTH na rynku polskim, które bezpośrednio przełożą się na większą atrakcyjność wielu regionów dla potencjalnych inwestorów, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, produktywności i tworzenia nowych miejsc pracy a także zwiększą mobilność pracowników i pozwolą na ich rozwój zawodowy.

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego naszej gospodarki - uruchomienie pokładów krajowej przedsiębiorczości i innowacyjności tak ważnej dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce. Według Globalnego Raportu Innowacyjności z 2015 r., Polska w ogólnym podsumowaniu zajmuje w tym raporcie 46 miejsce (przed nami jest 26 państw UE), natomiast w zakresie innowacyjności zajmujemy dopiero 93. Także w rankingu krajów UE pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2016, Polska zajmuje 22 miejsce i spadła do grupy państw pozostających w tyle, gdyż tempo nadrabiania przez nią zaległości jest niższe w porównaniu z wynikiem rankingu DESI między 2014 a 2015 r. Jednym z efektywnych sposobów podnoszenia poziomu produktywności czynników i konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw, a w rezultacie także ich innowacyjności, są inwestycje firm w nowe technologie. Szczególnie dobrze sprawdzają się w krajach takich jak Polska, wciąż nadrabiających dystans technologiczny do krajów wyżej rozwiniętych.

W związku z powyższym Konfederacja Lewiatan popiera wszelkie działania i decyzje Prezesa UKE o charakterze deregulacyjnym w sektorze telekomunikacyjnym, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności a także rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce.

Zgodnie z Kierunkami Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych - za pomocą nowoczesnych technologii państwo może stać się usługowe - szybciej się rozwijać, stawać się bardziej przyjazne i wspierać potrzeby obywateli oraz przedsiębiorców. Równocześnie Polska zobowiązana jest w ramach przyjętej Europejskiej Agendy Cyfrowej zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do szerokopasmowego Internetu do 2020 r. Realizacja ww. zadań wymaga szybkich i konkretnych inwestycji. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan bez dalszego pogłębiania deregulacji rynku szerokopasmowego i przeprowadzenia jak najszybszej analizy rynku BSA, rozwój inwestycji w infrastrukturę będzie przebiegał zbyt wolno aby sprostać wyzwaniom.

W ocenie Konfederacji Lewiatan zaproponowany kierunek deregulacji jest jak najbardziej słuszny, choć wydaje się zasadne, aby Prezes UKE wziął pod uwagę uspójnienie działań regulacyjnych i ograniczenie regulacji FTTH w 211 spośród 281 gmin zderegulowanych obecnie na rynku  LLU, także w zakresie usługi BSA. Taka niespójność regulacji nie sprzyja rozwojowi inwestycji, gdyż zwolnienia regulacyjne na rynku  LLU będą hamowane przez regulację na rynku BSA (np. poprzez zasady ustalania cen w zakresie BSA).

Konkludując Konfederacja Lewiatan popiera ponowne konsultowane projekty decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, ale zauważa konieczność znoszenia kolejnych obciążeń regulacyjnych na obszarach skutecznie konkurencyjnych. Tylko działania deregulacyjne odpowiadające aktualnej sytuacji konkurencyjnej na rynku telekomunikacyjnym wpłyną korzystnie na rozwój szerokopasmowej infrastruktury i realizację postanowień Europejskiej Agendy Cyfrowej.


Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 27 lipca 2016 r.

KL/316/150/KK/2016