Uwagi do zmodyfikowanych formularzy sprawozdawczych składanych przez przedsiębiorców do Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W części I pisma przedstawione zostały uwagi Konfederacji Lewiatan odnośnie poszczególnych formularzy sprawozdawczych w układzie chronologicznym, w części II przedstawione zostały uwagi horyzontalne dotyczące wybranych formularzy, zaś w części III pytania, których celem jest doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych spoczywających na firmach.

I.  Uwagi dotyczące poszczególnych formularzy

Formularz F00. Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym

1.       Uwaga ogólna o charakterze porządkowym - odnośnie Formularza - F00 - występuje konieczność przenumerowania poszczególnych punktów (usunięte pozycje powodują przesunięcia w numeracji).

2.       Wiersz 00.03.2.13. Usługa dostępu wysokiej jakości (inne niż usługi dzierżawy łącza) - prosimy o podanie przykładów konkretnych usług, które należy ująć w tym wierszu.

3.       Proponujemy uzupełnienie nazwy sekcji 00.03.3. Świadczenie usług dodatkowych (samodzielnie lub w kooperacji) o wyraz „telekomunikacyjnych" tak, aby nazwa wiersza brzmiała: „Świadczenie telekomunikacyjnych usług dodatkowych (...)".

Propozycja ww. uzupełnienia związana jest z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy Pt, który przewiduje obowiązek przedkładania Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

4.       Proponujemy wykreślenie następujących wierszy, które nie mieszczą się w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy Pt:

00.03.3.2. Usługi bankowe

00.03.3.3. Usługi dostarczania energii

00.03.3.4. Usługi dostarczania gazu

00.03.3.5. Usługi ubezpieczeniowe.

5.       Wiersz 00.03.3.6. Inne usługi (rodzaje usług należy wymienić w polu „Uwagi") - prosimy o podanie przykładów konkretnych usług, które należy ująć w tym wierszu.

 

Formularz F01. Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

1.       W wierszu 01.02.3.1. liczba łączy z dostępem ISDN - wykreślono słowo: „PRA", podczas gdy w Objaśnieniach do Formularza F01 w nazwie wskaźnika słowo to nie zostało wykreślone. Proponujemy poprawkę nazwy w Objaśnieniach do Formularza 01 punkt 01.02.3.1 -na: „Liczba łączy z dostępem ISDN".

2.       W rubrykach formularza wykreślono wiersz 01.07.1. Przychody z usług telefonicznych oraz zmodyfikowano wiersz 01.07.2. Przychody ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej (...), podczas gdy w Objaśnieniach do Formularza F01 zmodyfikowano wiersz 01.07.1., natomiast wykreślono wiersz 01.07.2. - prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

3.       Prosimy o potwierdzenie czy w związku z wykreśleniem wiersza 01.07.4.3. przychody od abonentów korzystających z pośrednich usług dostępowych, dotychczasowe dane ujmowane w tym wierszu należy doliczyć do wiersza 01.07.2. Przychody ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej czy też pominąć?

 

Formularz F05. Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

1.       Prosimy o objaśnienie odnoszące się do tego, co należy ująć w nowym punkcie 05.03.1.3. Przychody z tytułu świadczenia usług M2M (brak Objaśnień do Formularza F05 w tym zakresie).

2.       Prosimy o uspójnienie numeracji Objaśnień do Formularza F05 w zakresie sekcji 05.03. Przychody z usług detalicznych. w porównaniu do numeracji tej sekcji
w treści formularza.

3.       Liczba połączeń głosowych wychodzących punkt 05.05.1.1 - „połączenia do sieci ruchomych, w tym:" proponujemy usunąć konsekwentnie „ ... ,w tym:"

4.       W pozycji 05.06 - Przychody z połączeń głosowych wychodzących punkt 05.06.1.1 - „połączenia do sieci ruchomych, w tym:" proponujemy usunąć konsekwentnie „ ... ,w tym:"

5.       W zakresie Objaśnień do Formularza 05 - proponujemy usunąć pozycje :

-   05.04.1.1.1 - połączenia wewnątrzsieciowe

-   05.04.1.1.2 - połączenia do innych sieci ruchomych

-   05.05.1.1.1 - połączenia wewnątrzsieciowe 

-   05.05.1.1.2 - połączenia do innych sieci ruchomych

-   05.06.1.1.1 - połączenia wewnątrzsieciowe

-   05.06.1.1.2 - połączenia do innych sieci ruchomych

 

Formularz F06. Usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym

1.       W Formularzu - F06 - występuje konieczność przenumerowania poniższych punktów:

-   06.02.1.1.11 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.02.1.1.8

-   06.02.1.2.13 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.02.1.2.6

-   06.02.1.3.14 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.02.1.3.5

-   06.03.1.1.11 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.03.1.1.8

-   06.03.1.2.13 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.03.1.2.6

-   06.03.1.3.14 - inne (proszę wymienić rodzaje w polu ,,Uwagi") na zgodny z kolejnością : 06.03.1.3.4

-   pozycje dotyczące technologii ruchomej (liczba użytkowników i przychody) w obliczu zmieniających się ofert mobilnych i urządzeń dostępnych dla klientów należałoby przedyskutować i ewentualnie wprowadzić zmiany.    

2.       Pkt 5 uwag umieszczonych na wstępie Formularza F06 zawiera objaśnienie, iż: „Ilość danych przesłanych przez użytkowników należy wprowadzać w gigabajtach (GB)". Tytuł sekcji 06.04. Formularza F06 brzmi następująco: „Ilość danych (w GB) przesłanych przez użytkowników w usłudze dostępu do Internetu", podczas gdy Objaśnienia do Formularza F06 dla sekcji 06.04. w części określającej nazwę wskaźnika, zawierają informację o ilości danych w TB - prosimy o określenie jednostek w jakich należy podać ilość danych w sekcji 06.04.

3.       Prosimy o skorygowanie treści Objaśnień do Formularza F06 dotyczących sekcji 06.04.1.1. Łącza stacjonarne oraz 06.04.1.2. Łącza ruchome - objaśnienia odnoszą się do łączy uwzględnionych w pozycjach odpowiednio: 06.02.1.1 i 06.02.1.2 oraz w pozycji 06.02.1.3 formularza, podczas gdy ww. pozycje zawierają dane dotyczące liczby użytkowników, zgodnie z nazwą sekcji 06.02. Liczba użytkowników dostępu do sieci Internet.

4.       Formularz F06 zawiera sekcję 06.04. Ilość danych (w GB) przesłanych przez użytkowników w usłudze dostępu do Internetu oraz sekcję 06.04. Dostęp do sieci Internet realizowany za pomocą BSA - prosimy o skorygowanie numeracji ww. i kolejnych sekcji formularza oraz odpowiadających tym sekcjom Objaśnień do Formularza F06.Formularz F12 - Usługi Telewizyjne

1.       Czy dopuszczalne jest, żeby suma z pozycji 12.02, była inna od sumy z pozycji  12.03.17?

2.       Wiersz 12.02.6. Inne usługi (rodzaje należy wymienić w polu „Uwagi") - prosimy o podanie przykładów konkretnych usług, które należy ująć w tym wierszu.

 

II. Uwagi horyzontalne

Uwaga wspólna dotycząca Formularza F01, F05, F06, F10 i F12.

1.       Prosimy o potwierdzenie definicji usługi wiązanej (czy jest to definicja określona
w Formularzu F08. Usługi wiązane) ?

Uwaga wspólna dotycząca Formularzy F00, F06, F08.

2.       W zakresie wprowadzonych zmian dot. OTT należy uspójnić tytuły i definicje poszczególnych usług OTT.

-   Należy zwrócić uwagę, że w F00 używa się sformułowań „Usługi głosowe" i „Usługi umożliwiające wysyłanie wiadomości tekstowych, multimedialnych" natomiast w formularzach F06 i F08 stosuje się określenie „Usługi komunikacyjne". Prosimy o doprecyzowanie celu, dla którego dokonano powyższego rozróżnienia.

-   W F00 definicja „usług video" różni się od def. z F06 i F08 o „Do tej kategorii należy zaliczyć usługi podobne do usług oferowanych np. przez  Netflix, Showmax." Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

-   W F00 definicja „usług audio" różni się od def. z F06 i F08 o „Do tej kategorii należy zaliczyć usługi podobne do usług takich jak np. Tidal, Spotify." Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

-   W F08 brak definicji „Usługi aplikacyjne".

Temat OTT jest tematem nowym, dotychczas nie raportowanym, który już na etapie konsultacji zmian wzbudził dużo wątpliwości co do sposobu prezentacji danych. Będzie wymagał ponownego przeanalizowania i przedyskutowania. Wydaje nam się, że niezbędne będą dodatkowe wyjaśnienia z UKE dot. zakresu definicji OTT.  

 

III.  Dodatkowe pytania

1.       Czy ograniczenie liczby formularzy do 9 jest jednoznaczne z wycofaniem pozostałych (F02,F03, F07, F11)?

2.       Czy zmienione formularze będą obowiązywać dla danych raportowanych do 31/03/2018 za rok 2017 rok?