Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

Konfederacja Lewiatan przekazałą stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (wersja z dnia 24 kwietnia 2017 r.).

Biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione do projektu przez Ministerstwo Cyfryzacji Konfederacja Lewiatan uważa za zasadną przedstawioną przez Ministerstwo propozycję zmiany § 11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami proces przeniesienia numeru odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (PLI CBD). Jest to zgodne z art. 71 ust. 2a ustawy oraz §4 pkt. 2 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2333). Z tego też powodu proponujemy, aby w rozporządzeniu uwzględnić fakt utworzenia i działania PLI CBD poprzez nadanie następującego brzmienia § 12:

„§ 12. Komunikacja między dotychczasowym a nowym dostawcą odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej wymiany danych zgodnie z procedurami określonymi dla systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy."

Wskazane byłoby również określenie w rozporządzeniu trybu wprowadzania zmian w procedurach tego systemu w taki sposób, aby nie były one zaskoczeniem dla rynku.

Konfederacja Lewiatan, chciałaby również przypomnieć, iż w związku z trwającymi pracami w ramach Rządowego Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski" w zakresie identyfikacji i eliminacji barier, również w obszarze telekomunikacji, niezbędnych dla rozwoju e-państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych,  gospodarczych i konsumenckich, niezbędny jest ponowny przegląd i weryfikacja zapisów przedmiotowego rozporządzenia pod kątem „paperless" adekwatnych do zmian w samej ustawie (np. §10 ust. 3 rozporządzenia). Dlatego też warto pamiętać o spójności planowanych nowych zapisów do ustawy Prawo Telekomunikacyjne z zapisami niniejszego aktu wykonawczego.

Lewiatan dostrzega też konieczność zmiany rozporządzenia w celu wyeliminowania nadużyć jakich dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy telekomunikacyjni i jest gotowy do podjęcia współpracy z Ministerstwem w tym zakresie. 


 

Konfederacja Lewiatan, KL/255/76/AM/2017