Zmiana rozporządzenia ws. rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością - stanowisko

W odpowiedzi na toczące się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (dalej „Projekt") pragniemy wyrazić zadowolenie ze zmian, których celem jest uproszczenie systemu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością poprzez przejście z modelu opłat wnoszonych „z góry" na system opłat wnoszonych „z dołu".

Na poparcie zasługuje również przedłużenie o kolejnych 5 lat preferencyjnej stawki za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez systemy cyfrowe na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174-470 MHz, co bez wątpienia pomoże w dalszym rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej.

Konfederacja Lewiatan proponuje zgłoszenie następujących uwag do Projektu:

1.

Zgodnie z Projektem (§ 5 ust. 2 pkt 2) terminy na wniesienie opłaty w przypadku uzyskania pozwolenia lub rezerwacji w trakcie danego kwartału określone zostały następująco:

„2. Opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania lub w którym to prawo ustało, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale, w terminie do:

1) 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale - w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w pierwszym, drugim lub trzecim kwartale danego roku;

2) 31 grudnia danego roku - w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w czwartym kwartale danego roku."

31 grudnia jest ostatnim dniem 4. kwartału, a zatem dla uprawnień wydanych w ostatnich dniach roku (co nie jest sytuacją nietypową) nie zostałby zachowany stosowany powszechnie 14-dniowy termin na zapłatę, a w pewnych przypadkach terminowe wniesienie opłaty byłoby wręcz niemożliwe.

Z tego powodu postulujemy modyfikację projektowanego przepisu, dopuszczając wniesienie opłaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji  w przypadku uprawnień udzielonych po 15 grudnia.

 

2.

Postulujemy wprowadzenie dalej idących zmian, których celem jest dostosowanie poziomu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością do kosztów zarządzania pasmem z zakresu 470 - 862 MHz o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanym przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym w służbie radiodyfuzji naziemnej (Tablica 3, ust. 3 w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością).

Zgodnie z Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości) częstotliwości w zakresie 470 - 862 MHz mają następujące przeznaczenie (pozycje 324 - 327 Tablicy):

fdolna
(MHz)

fgórna
(MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

470

694

RADIODYFUZJA
Ruchoma 5.296
5.149 5.306 5.311A

cywilne
cywilne

694

790

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.312A 5.317A
RADIODYFUZJA
5.311A

cywilne
cywilne

790

860

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJA

cywilne
cywilne
cywilne

860

862

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312
RADIODYFUZJA
POL.42

cywilne
cywilne
rządowe
cywilne

W tym miejscu należy podkreślić, iż powyżej przytoczony fragment Tablicy jeśli chodzi o przeznaczenie pasma jest już w dużej mierze nieaktualny. W wyniku aukcji, częstotliwości pasmo 790 - 862 MHz (pozycja 326 i 327 Tablicy) zostało rozdysponowane pomiędzy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy w tym paśmie rozpoczęli świadczenie usług dostępu szerokopasmowego w ramach służby ruchomej. W efekcie, pomimo że Tablica wciąż przewiduje przeznaczenie pasma z zakresu 790 - 862 MHz (pozycja 326 i 327 Tablicy) dla radiodyfuzji oraz służby ruchomej na równych prawach, to w rzeczywistości radiodyfuzja w tym paśmie przestała działać.

W związku z powyższym, faktyczne wykluczenie możliwości korzystania z pasma 790 - 862 MHz na potrzeby radiodyfuzji powinno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim zmniejszeniu wysokości opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym w służbie radiodyfuzji naziemnej w zakresie 470 - 862 MHz (Tablica 3, ust. 3 w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością), skoro tylko część tego zakresu (tj. 470 - 790 MHz) może zostać w praktyce przeznaczona na radiodyfuzję, a aktualna wysokość tych opłat była kalkulowana przy założeniu i w czasie, gdy cały zakres 470 - 862 MHz mógł być wykorzystywany na potrzeby radiodyfuzji.

Innymi słowy aktualny poziom opłat jest adekwatny do możliwości wykorzystywania całego pasma z zakresu 470 - 862 MHz na potrzeby radiodyfuzji, podczas gdy obecnie jedynie część tego zakresu (tj. 470 - 790 MHz) może być w praktyce wykorzystana na potrzeby radiodyfuzji.

Zgodnie z art. 12 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) każda opłata administracyjna (w tym opłaty za wykorzystywanie częstotliwości) nałożona na przedsiębiorstwa telekomunikacyjne winna w całości odnosić się jedynie do kosztów administracyjnych, które byłyby poniesione przy zarządzaniu, sprawowaniu nadzoru lub wdrażaniu planu ogólnych zezwoleń, praw użytkowania i szczegółowych obowiązków (w tym rezerwacji częstotliwości), w tym kosztów współpracy międzynarodowej, związanych z harmonizacją i standaryzacją, analizą rynku, monitorowaniem zgodności ze stanem prawnym lub sprawowaniem kontroli rynku w inny sposób, jak również prac normatywnych związanych z przygotowaniem i wdrażaniem wtórnego prawodawstwa oraz decyzji administracyjnych, takich jak decyzje o dostępie do sieci i wzajemnych połączeniach. Ponadto, analizowany przepis wymaga, aby opłaty administracyjne były nakładane na poszczególne przedsiębiorstwa w sposób obiektywny, przejrzysty i proporcjonalny, zmniejszając w ten sposób dodatkowe koszty administracyjne oraz bieżące opłaty. Zgodnie z powołanym przepisem dyrektywy o zezwoleniach opłaty wnoszone za prawo do dysponowania częstotliwością mają na celu pokrycie kosztów zarządzania pasmem. Rozdysponowanie wskazanego wyżej zakresu na potrzeby usług w służbie ruchomej spowodowało, że pasmo dla radiodyfuzji uległo zmniejszeniu, w rezultacie czego należy obniżyć opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym w służbie radiodyfuzji naziemnej w zakresie 470 - 862 MHz. Opłata powinna zostać obniżona proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu pasma, które obecnie może zostać wykorzystane na potrzeby radiodyfuzji naziemnej, tj. faktycznie 470 - 790 MHz wobec zapisanego w Tabeli 3 zakresu 470 - 862 MHz, co oznacza zmniejszenie faktycznie dostępnego pasma o około 18%, za czym powinna iść taka sama procentowa obniżka opłat.

Uwzględnienie postulatu obniżenia opłat w tym zakresie przywróci obiektywny i proporcjonalny charakter tych opłat względem radiodyfuzji, zapewniając, że koszty zarządzania tym samym pasmem nie będą pokrywane zarówno przez przedsiębiorców świadczących radiodyfuzję jak i przedsiębiorców świadczących usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w służbie ruchomej.


Konfederacja Lewiatan,

Warszawa, 6 września 2017 r.