Uwagi do projektu ustawy – Prawo wodne (druk 1529)

  

W związku z toczącym się  procesem legislacyjnym rządowego  projektu  ustawy - Prawo wodne (druk 1529), wskazujemy, co następuje:

1.       Zgodnie z art. 147a ust. 1a ustawy - Prawo ochrony środowiska    prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonania są obowiązani, w tym pobieranie próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem
że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym.

Mając na uwadze powyższe należy wprowadzić do projektu ustawy - Prawo wodne uregulowanie  analogiczne jak w  prawie ochrony środowiska. Powyższa uwaga dotyczy projektowanych art. 285 pkt 2, art., 287 pkt 2, art.  302 ust. 2 . Przyjęcie rozwiązania, że podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, muszą zapewnić pobieranie próbek wyłącznie  przez krajowe laboratoria akredytowane, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach - jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, powodującym zbędne koszty po stronie podmiotów korzystających z usług wodnych.

2.       Wątpliwości o charakterze systemowym budzi wprowadzone rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości opłat zmiennych w formie „informacji" (art. 272 projektu). Tak ustalona opłata zmienna może  być niejako zaskarżona złożoną „reklamacją". Możliwość wniesienia „reklamacji" jest dodatkowo ograniczona do jednej reklamacji w okresie rozliczeniowym. Powyższa konstrukcja prawna musi być uznana za niezgodną w polskim systemem prawa, w którym w sposób władczy organy władzy publicznej powinny rozstrzygać w drodze decyzji administracyjnej. O opłatach, mających charakter danin publicznych, należy rozstrzygać w drodze decyzji administracyjnych, nie czyniąc w tym zakresie niepotrzebnych wyjątków.

3.       Mając na uwadze treść art. 570 pkt 2 w zw. z art. 557 należy wyjaśnić i potwierdzić, od kiedy będzie obowiązywał nowy system naliczania opłat, w tym opłat stałych za pobór wód i odprowadzanie ścieków. Analiza tych zapisów w powiązaniu z art. 529 powoduje brak pewności w tym zakresie. Zapisy dotyczące obowiązków fiskalnych powinny być określane maksymalnie precyzyjnie, tak aby nie nastręczać wątpliwości interpretacyjnych.

4.       Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące wykonywanie na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości, z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 34). Ustalając wysokość opłaty zmiennej
za odprowadzanie do wód ustala się ją jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, ilości odprowadzonych wód wyrażonej w m3 i czasu wyrażonego w latach.  Do tej pory zakłady wnosiły opłatę w zależności od wielkości powierzchni. Projekt ustawy wprowadza ilość wody wyrażoną w m3 w jednostce czasu. Jednocześnie w projekcie nie jest wskazane jak nastąpi rozliczenie, które byłoby adekwatne do ilości wody opadowej wprowadzonej do środowiska. Jeśli chodzi o opłatę zmienną to należy rozważyć wprowadzenie opłaty za rzeczywistą ilość wprowadzanych wód opadowych.