Określenie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - uwagi

Treść opinii wysłanej do Marka Buciora, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 października 2014 roku, dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów, przekazujemy uwagi do konsultowanego projektu.

Zgodnie z posiadaną wiedzą większość członków rad nadzorczych wykonuje swoją funkcję odpłatnie. Według obowiązujących przepisów osoby takie są oznaczane kodem tytułu ubezpieczenia „2240". W chwili wejścia w życie zmiany zaproponowanej w projekcie rozporządzenia osoby te będą oznaczane kodem „2241" co spowoduje konieczność wyrejestrowania i ponownych rejestracji tych osób z nowym kodem.

Stąd w naszej ocenie uzasadnionym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kodu „2240" jako właściwego dla osób pełniących funkcję w radach nadzorczych odpłatnie oraz przyporządkowanie nowego kodu tj. „2241" osobom wykonującym funkcję członków rad nadzorczych nieodpłatnie. Takie rozwiązanie z pewnością ograniczyłoby dodatkową pracę w działach kadrowo - płacowych przedsiębiorstw.

Pozostałe propozycje mają charakter porządkowy i dostosowują aktualnie istniejące opisy kodów do zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku) oraz zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2013 roku, która weszła w życie z dniem 1 października 2013 roku - toteż nie wnosimy uwag w zakresie tychże propozycji.