Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego

W odpowiedzi na pismo (DUS.5000.9.2015.DK) z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do określonego zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków, a także wymaganych dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty tych zasiłków, z wyjątkiem konieczności doprecyzowania dwóch kwestii.

W § 4 ust. 3 projektowanego rozporządzenia należałoby doprecyzować, kto ma potwierdzać „za zgodność z oryginałem" kopię zaświadczenia lekarskiego, będącego podstawą udokumentowania prawidłowości wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku przez płatnika, który zwrócił zaświadczenie ubezpieczonemu.

Ponadto w § 5 projektowanego rozporządzenia należałoby doprecyzować, przez kogo ma zostać przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym, a które jest niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą.

Jednocześnie zwracamy uwagę na treść załącznika nr 6 „Zakres danych wniosku o zasiłek opiekuńczy". W pkt 5 podpunkt a) jest sprzeczny z pkt 3) wniosku - jeżeli byłby domownik, który mógłby zapewnić opiekę we wskazanym w pkt 3) okresie, to wówczas składanie wniosku nie znajduje uzasadnienia.
Jeśli chodzi o podpunkty b) i c), to podawanie godzin pracy zmianowej wnioskodawcy jest o tyle nieuzasadnione, że bez względu na zmianę, nie można zapewnić opieki choremu dziecku. Dotyczy to zarówno ojca, jak i matki, którzy pracują w systemie zmianowym.

Uważamy, że fakt zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej nie powinien odbierać rodzicom prawa do płatnej opieki nad chorym dzieckiem - pkt 5 h).