Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Rada Dialogu Społecznego


Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy organizowanie prac Rady, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych, kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów. Przewodniczący przedstawia corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdanie z działalności Rady.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk;
 • opiniowanie projektów, założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych, w tym ustawy budżetowej;
 • inicjowanie procesu legislacyjnego.

Uprawnienia Rady Dialogu Społecznego i jej stron:

 • zawieranie porozumienia i zajmowanie wspólnych stanowisk;
 • możliwość wniesienia pod obrady Rady sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym;
 • opiniowanie projektów ustawy i projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Radę Ministrów;
 • wnioskowanie o przeprowadzenie wysłuchania publicznego;
 • występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

Prace ustawowe Rady Dialogu Społecznego odbywają się według ściśle określonych harmonogramów dla poszczególnych aktów prawnych i są prowadzone w trybie konsultacji bądź negocjacji.

Od października 2016  do października 2017 r. Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego była Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

 


 

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Radzie Dialogu Społecznego

 

 

 

 


 

  Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Daria Kulczycka
Adam Ambrozik

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy. Zespół opiniuje projekty aktów prawnych, programy rządowe związane z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy. Zespół przeprowadza też analizy i przygotowuje zalecenia dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju innowacyjności, inwestycji
w B+R.

Zespół problemowy ds. prawa pracy

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
dr Jacek Męcina - Przewodniczący zespołu
Monika Fedorczuk
Robert Lisicki

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zespół ocenia funkcjonowanie przepisów prawa pracy, z punktu widzenia skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego


Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Andrzej Rudka
prof. Jacek Męcina


Do zadań zespołu należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego. Zespół dokonuje analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu. Dokonuje analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.


Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Robert Lisicki
Jeremi Mordasewicz

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zespół m.in. dokonuje oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych, inicjuje, analizuje i ocenia dostosowania systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.


Zespół problemowy ds. usług publicznych

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Arkadiusz Grądkowski
Grzegorz Cygonik

Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Zespół opiniuje m.in. dokumenty związane z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury.


Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Przemysław Pruszyński
Jeremi Mordasewicz


Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.


Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
prof. Jacek Męcina
Robert Lisicki


Zespół przeprowadza konsultacje w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, wypracowuje propozycje zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.


Zespół doraźny ds. zamówień publicznych

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan:
Wojciech Hartung - Przewodniczący Zespołu
Dominik Gajewski
Katarzyna Kuźma

Do zadań zespołu należy w szczególności opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany przepisów Prawo Zamówień Publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Marzena Chmielewska
Małgorzata Lelińska

Do zadań Zespołu należy analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do dokumentów programowych, związanych z wdrażaniem funduszy europejskich oraz systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne.


Doraźny Zespół problemowy do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan:
Rafał Iniewski
Przemysław Pruszyński

Do zadań doraźnego Zespołu należy monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie obejmującym projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan:
Marzena Chmielewska
Małgorzata Lelińska


Do zadań zespołu należy podjęcie prac nad wspólna opinią do projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", monitorowanie i ocena wdrażania tej Strategii.