Stanowisko w sprawie optymalizacji systemu wsparcia energetyki odnawialnej

Celem wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) jest wykonanie przez Polskę zobowiązania wynikającego z Dyrektywy OZE przy możliwie najniższych kosztach i z wykorzystaniem szans na trwały rozwój gospodarki, w tym krajowego potencjału technologicznego i zasobów naturalnych, nowych miejsc pracy przy rozwoju, finansowaniu i obsłudze projektów OZE, przy produkcji urządzeń oraz uprawie i przetwarzaniu biomasy. Osiągnięcie w 2020 roku wymaganego, ponad dziewiętnastoprocentowego udziału energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej brutto oznaczać będzie trwałą, częściową dekarbonizację krajowej energetyki - efekt zgodny z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku oraz polityką klimatyczną UE. Realizacja tego celu wymaga znacznych inwestycji w nowe moce w OZE, a te nie będą możliwe bez zapewnienia im stabilnych warunków funkcjonowania w okresie zwrotu poniesionych nakładów.

Pełne stanowisko