Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów ws. rejestru transakcji oraz trybu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmiany §2 ust. 2 rozporządzenia dotyczącą terminów rejestracji transakcji. Jednakże, w związku z odległym terminem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia proponujemy, aby zmiany w zakresie §2 ust. 2 oraz §10 weszły w życie 14 dni po dniu jego ogłoszenia. W pozostałym zakresie rozporządzenie wchodziłoby w życie w zaproponowanym terminie 1 stycznia 2019 r.

§6 ust. 3 i 5 oraz §14 ust. 2 projektowanego rozporządzenia w przypadkach poszukiwania struktury plików lub dokumentów elektronicznych odsyła do strony internetowej Ministerstwa Finansów. W naszej opinii, struktury plików lub dokumentów elektronicznych, o których mowa w §6 ust. 3 i 5 oraz §14 ust. 2 winny stanowić załącznik rozporządzenia. Informacja zawarta na stronach internetowych ministerstwa, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest źródłem prawa. Rozwiązanie takie pozbawiałoby również instytucje obowiązane pewności, iż stosowana przez nie ww. struktura jest poprawna, gdyż jej zmiana mogłaby nastąpić bez konieczności wydania stosownego rozporządzenia zawierającego odpowiednie vacatio legis.

W Załączniku nr 2, w opisach dotyczących danych podmiotu, który wydaje dyspozycję lub składa zlecenie, zawarto następującą treść: „W przypadku wystąpienia w transakcji więcej niż jednego podmiotu w roli wydającego dyspozycję lub składającego zlecenie, w rekordzie transakcji umieszcza się bezpośrednio dane jednego z nich (w polach 17-30), a dane kolejnych podmiotów umieszcza się w dodatkowej strukturze danych systemu informatycznego instytucji obowiązanej, w którym prowadzony jest rejestr. Zapis danych w dodatkowej strukturze dla każdego z kolejnych podmiotów musi umożliwiać zachowanie formatu i wymagalności danych określonych dla pól 17-30 oraz spełnienie wymogów określonych w §4 ust. 1 Rozporządzenia, w tym w szczególności odczyt i zapis w dokumencie elektronicznym danych transakcji oraz poprawność formatu danych przekazywanych z rejestru do Generalnego Inspektora dotyczących wszystkich podmiotów występujących w transakcji. Dopuszcza się stosowanie rejestru o zmiennej liczbie pól rekordu transakcji, dostosowanej do liczby podmiotów (z wielokrotnie występującymi polami o nazwach jak dla pól 17-30), o ile spełnione będą wymogi określone w §4 ust. 1 Rozporządzenia dla systemu informatycznego instytucji obowiązanej, w którym prowadzony jest rejestr".

Zaproponowane rozwiązanie wymaga od instytucji obowiązanej prowadzenia rejestru w formacie rozszerzalnego języka znaczników (.xml) albo takiej zmiany wykorzystywanego systemu, aby mógł on obsługiwać zmienną liczbę pól rekordu transakcji. Biorąc pod uwagę, iż wg projektu rozporządzenia, konieczność podania danych więcej niż jednego podmiotu w roli wydającego dyspozycje lub składającego zlecenie w imieniu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, będzie dotyczyć jedynie sporadycznych przypadków, konieczność wprowadzania zmian w strukturze rejestru transakcji, a tym samym w systemach informatycznych instytucji obowiązanych, jest nieuzasadniona i zbyt kosztowana. Proponujemy pozostawienie możliwości dopisywanie danych kolejnych podmiotów w dotychczasowej formie. Analogiczne uwagi dotyczą propozycji dotyczącej wielości podmiotów, w imieniu których składana jest dyspozycja - pola od 31 do 36.