Uwagi do rozporządzenia i dyrektywy ws. usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych:

1)     projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę („Rozporządzenie") oraz

2)     projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE („Dyrektywa"),

przekazaliśmy następujące uwagi do przedmiotowych projektów.

 

1)     Uwagi do Rozporządzenia

a)     W art. 2 w definicjach należy wprowadzić definicję akceptanta. Definicje w pkt. 4 i 5 transakcji kartą debetową i kartą kredytową są sprzeczne z istotą tych rodzajów kart, ponieważ termin obciążenia rachunku nie determinuje jej charakteru. Celowe byłoby natomiast wprowadzenie definicji karty kredytowej i debetowej, pierwszej jako rozliczanej w ciężar udzielonego kredytu, drugiej jako rozliczanej w ciężar środków na rachunku bankowym rozliczeniowym. Ponadto w pkt. 7, definicja powinna dotyczyć „transakcji płatniczej kartą" i należy usunąć definicję z pkt. 20. Definicja z pkt. 8 - w ostatniej części definicji należy odnieść się do siedziby akceptanta, nie zaś „punktu sprzedaży" - konsekwentnie do pierwszej części definicji. W pkt. 21 należy usunąć powołanie na Dyrektywę 2007/64/WE, ponieważ będzie ona uchylona.

b)    W treści definicji, jak i całej treści Rozporządzenia należy stosować zdefiniowane pojęcie „agent rozliczeniowy" zamiast „dostawca usług płatniczych świadczący usługę acquiringu".  

c)     W art. 5 należy zamiast pojęcia „bank", należy stosować terminologię przyjętą w definicjach - „dostawca usług płatniczych".                

 

2)               Uwagi do Dyrektywy

a)               W art. 2 w ostatniej części zamiast zapisu „które realizowane są w Unii" należy wpisać: „które realizowane są przez tego dostawcę".

b)               W art. 4 definicja autoryzacji nie jest spójna z treścią art. 57 ust. 1 i art. 64 ust.1. W definicji czynność autoryzacji jest przypisana dostawcy usług płatniczych, natomiast w art.57 ust.1 i art. 64 ust.1 jest mowa o autoryzowaniu transakcji przez płatnika.  

c)               W art.55 wprowadzono niewłaściwe powołanie na art. 79 ust.2, dotyczącego nieprawidłowego identyfikatora podanego przez użytkownika. Powołanie powinno dotyczyć art. 79 ust. 4., dotyczącego opłaty pobieranej od użytkownika.

d)               W art. 63 ust. 2 należy wykreślić słowo „również", ponieważ z obecnego brzmienia można wysnuć wniosek, że użytkownik uzyskuje podwójną korektę - zarówno od dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek, jak i od dostawcy usług płatniczych będącego osobą trzecią.