List Prezesa Polskiego Ziwązku Pracodawców Prywatnych Banków i instytucji Finansowych - priorytety działań

W związku z wyborem nowych władz Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, w dniu 28 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie zarządu i rady nadzorczej, celem ustalenia priorytetów Związku na najbliższe półrocze.

Władze Związku podzielają pogląd, że coraz więcej aktów prawnych - zarówno krajowych, jak i unijnych - uchwalana jest w sposób nieuwzględniający opinie i stanowiska przedsiębiorców.  Widocznym tego przykładem jest chociażby obecnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który w ocenie firm zrzeszonych w Lewiatanie wprowadza wiele kontrowersyjnych zmian i nie powinien być uchwalony w obecnym kształcie. Nie wprowadza się z kolei zmian tam, gdzie w ocenie Związku istnieje pilna potrzeba wypracowania optymalnych i nadających się do realizacji w praktyce rozwiązań - dot. to w szczególności funkcjonowania rejestru klauzul abuzywnych.

Wobec powyższego, a także w związku z budzącą wątpliowści - w ocenie władz Związku - działalnością UOKiK, która przejawia się zarówno w licznych, prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom wszystkich branż postępowaniach, jak również w propozycji bardzo niekorzystnych i nieuzasadnionych zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa, władze Związku postanowiły wzmocnić działania lobbingowo-edukacyjne w tym zakresie.

W tym celu planuje się zorganizowanie we wrześniu br. pod egidą Związku okrągłego stołu, bądź też spotkania otwartego dla mediów, w którym udział wzięliby władze Związku, eksperci (prawnicy) poszczególnych branż, wiodący eksperci, przedstawiciele instytucji publicznych, a także docelowo przedstawiciele UOKiKu. Tematem przewodnim spotkania będzie dotychczasowa praktyka postępowań przed UOKiK w kontekście nowego projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oprócz tego, planowane jest również zaproszenie Pani Prezes UOKiK na zamknięte spotkanie z przedstawicielami Lewiatana, celem przekonania do argumentów prezentowanych przez środowisko przedsiębiorców.

Stąd też, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o oddelegowanie przez zainteresowane firmy pracowników specjalizujących się w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów i uzupełnienie grupy roboczej, która pracowała w Lewiatanie nad przygotowaniem opinii do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Umożliwi to zorganizowanie w ramach Lewiatana szerokiego spotkania z udziałem zainteresowanych firm, celem ustalenia i skoordynowania wspólnych działań w tym zakresie, do czego wielce namawiam.

Skan listu