Ograniczenie emisji CO2 w transporcie morskim

Komisja Europejska chce włączyć transport morski do unijnej polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Konfederacja Lewiatan uważa, że wszystkie działania Unii Europejskiej powinny być uzgadniane z pozostałymi krajami - członkami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), gdyż efektem samotnej akcji UE będzie pogorszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, np. przemysłu rafineryjnego, bez osiągnięcia rzeczywistych korzyści dla środowiska.
Międzynarodowy transport morski pozostaje obecnie jedynym sektorem nieobjętym jeszcze regulacjami UE mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

- Nie można dopuścić do powtórzenia błędów negocjacyjnych, które Europa popełniła próbując narzucić reszcie świata obowiązek redukcji emisji w transporcie powietrznym. Z tego powodu wnioskujemy o przedstawienie pełnej analizy kosztów produkcji nowych paliw żeglugowych i związanych z tą produkcją zmian całkowitej emisji CO2 przed podjęciem dalszych działań w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Powołując się na Białą księgę polityki energetycznej UE do 2050 roku, Komisja stwierdza, że emisje z transportu morskiego w UE powinny zmniejszyć się do 2050 r. o 40 % (a w miarę możliwości o 50%) w porównaniu do poziomu z roku 2005.

Według Komisji Europejskiej pierwszym etapem włączenia transportu morskiego do unijnej polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, byłoby wdrożenie na poziomie regionalnym systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji, który obejmowałby zarówno gazy cieplarniane jak i SO2, NOx oraz pyły. Lewiatan pozytywnie ocenia propozycję, aby europejski system monitorowania był stworzony na podstawie pogłębionego przeglądu już funkcjonujących systemów MRW.
Komisja Europejska powołuje się na pozytywny efekt ekonomiczny związany ze zmniejszeniem zużycia paliwa żeglugowego, jednakże zagadnienie to jest rozpatrywane w oderwaniu od innych przepisów UE i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), a w szczególności od regulacji ograniczających zawartość siarki w paliwie bunkrowym. W ocenie sektora rafineryjnego, konsekwencją przepisów drastycznie zaostrzających od 1 stycznia 2015 roku dopuszczalne limity zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych przez statki poruszające się na obszarach SECA z obecnego poziomu 1% do 0,1%, będzie konieczność zastąpienia stosowanego obecnie paliwa bunkrowego opartego na ciężkim oleju opałowym poprzez morski olej napędowy, a to z kolei oznacza konieczność szerszego stosowania przez rafinerie wyżej emisyjnego procesu hydrokrakingu. W efekcie nastąpi wzrost cen paliwa żeglugowego oraz nieproporcjonalnie większy wzrost produkcyjnej emisji CO2 w rafineriach niż zmniejszenie operacyjnej emisji CO2 z żeglugi morskiej.

Warto przy tym przypomnieć, że problem utraty konkurencyjności przemysłu rafineryjnego w UE podnoszony jest przez sektor od kilku lat, bowiem zmniejszenie opłacalności przerobu ropy naftowej w UE w porównaniu do rafinerii na Bliskim Wschodzie, Indiach i USA doprowadziło do zamknięcia w ostatnich latach 15 rafinerii w Europie. Według IEA w rafineriach UE koszty energii stanowią 60% kosztów operacyjnych, podczas, gdy w St. Zjednoczonych - tylko 20%.

W ubiegłym roku problem ten spotkał się w końcu ze zrozumieniem Komisji Europejskiej, co doprowadziło do zorganizowania konferencji okrągłego stołu, a w jej konsekwencji powołania stałego „Forum konkurencyjności europejskiego przemysłu rafineryjnego". Pierwsze spotkanie Forum odbyło się 12 kwietnia br. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników reprezentujących administracje krajów członkowskich, firmy naftowe i administrację UE (przedstawicieli Komisji ds. Energii, Środowiska i Przedsiębiorstw).

Ważnym wynikiem Forum była decyzja Komisji Europejskiej o przeprowadzeniu tzw. fitness check tj. wykonanie całościowej oceny oddziaływania obowiązującego prawa UE na przemysł rafineryjny. Kolejne spotkanie Forum ma odbyć się jesienią br., a wyniki fitness check spodziewane są w 3 kwartale przyszłego roku.
Lewiatan uważa, że elementem fitness check powinien stać się także proponowany zakres ograniczenia emisji CO2 z transportu morskiego.

Konfederacja Lewiatan