Podstawa przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - opinia

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Uwaga ogólna:

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zmiany proponowane do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Znacząca część nowelizacji rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego treści do zmian związanych z urlopem rodzicielskim wprowadzonych w Kodeksie pracy i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Uwagi szczegółowe:

Konfederacja Lewiatan pozytywnie odnosi się do zmiany przepisu dotyczącego dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres (..) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przejęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie. Nowelizacja wprowadza możliwość dostarczenia jako dowodu również kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez płatnika, w tym np. zaświadczenia sądu opiekuńczego lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.

We wprowadzonym do rozporządzenia par. 18a, w pkt. 3 proponujemy wskazać w jakim terminie osoba niebędąca pracownikiem powinna złożyć wniosek płatnikowi zasiłku macierzyńskiego przed rozpoczęcia korzystania z niego, co sprawi, że przepis będzie bardziej czytelny. 

Pozytywną zmianą jest również zrównanie sytuacji rodziców korzystających ze żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z rodzicami, którzy zawarli umowy uaktywniające uregulowane w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z nowelizacją, także choroba niani będzie podstawą do skorzystania przez rodzica z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, tak jak ma to miejsce w przypadku nagłego zamknięcia żłobka, przedszkola etc.