Porównywalność opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego - uwagi

W związku z konsultacją projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego Bruksela, dnia 8.5.2013 COM(2013) 266 final, przedstawiamy uwagi uzupełniające Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

  

Uwagi szczegółowe Konfederacji Lewiatan:

1. W art. 2 występuje brak konsekwencji w zakresie metod definiowania pojęć, które już zostały wprowadzone Dyrektywą 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych. Pojęcia te są w niektórych przypadkach (np. lit. a i b) powtórzeniem definicji z Dyrektywy 2007/64/WE, w innych natomiast (np. lit. c. e ,f) definicja stanowi odesłanie do definicji z Dyrektywy 2007/64/WE. Należy zatem przyjąć jednolitą metodę definiowania. Ponadto pojęcie „użytkownik usług płatniczych" występujące w definicji w lit. b nie zostało w ogóle zdefiniowane w treści Dyrektywy.

2. W art. 3 ust. 5 należy sprecyzować datę włączenia przez państwa członkowskie  ujednoliconej terminologii do tymczasowego wykazu, ponieważ przyjęte obecnie pojęcie "niezwłocznie" ma charakter subiektywny i może powodować znaczne różnice czasowe w dostosowaniu się poszczególnych państw do obowiązku wprowadzenia i stosowania tymczasowego wykazu.

3. W art. 4 ust. 7, w art. 5 ust. 4 i w art. 6 ust. 1 wprowadzono niewłaściwe odwołanie do art. 3 ust. 5 Dyrektywy. Powołany artykuł dotyczy wykazu tymczasowego, odwołanie powinno dotyczyć art. 3 ust. 1 Dyrektywy.

4. W art. 6 ust. 2 nie jest jasne jakie „stosowne przypadki" miał na uwadze normodawca. Proponujemy rezygnację z tak ogólnego pojęcia lub jego doprecyzowanie.

5. W art. 7 proponujemy wprowadzić uzupełnienie, że przepis dotyczy opłat za usługi objęte wykazem tymczasowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Dyrektywy.

Ponadto w ust. 2 lit. d konieczne jest sprecyzowanie pojęcia „wystarczająco szczegółowy", np. poprzez wykreślenie słowa „wystarczająco". Wystarczającym i zrozumiałym będzie nakazanie zapewienia szczegółowego przeglądu rynku rachunków płatniczych.

W ust. 2 lit. e proponujemy wykreślić słowo „skuteczną", ponieważ nie jest ono adekwatne w kontekście tego przepisu. Istnieją przypadki, w których skargi konsumentów nie są uzasadnione.

6. W art. 8 ust. 1 należy doprecyzować pojęcia „inna usługa" i „inny produkt" poprzez odniesienie do zakresu usług i produktów wynikających z art. 4 pkt 3 Dyrektywy 2007/64/WE i skreślić ust.2.

7. W art. 10 ust. 3 lit. c zastrzeżenia budzi uprawnienie dostawcy otrzymującego do jednostronnego decydowania o zakresie informacji, które powinien otrzymać od dostawcy przekazującego. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, dostawca przekazujący w zasadzie obowiązany będzie do przekazania wszystkich możliwych informacji, które dostawca otrzymujący uzna za właściwe. Tymczasem, dostawca przekazujący powinien mieć prawo odmowy przekazania informacji, które w jego ocenie nie są niezbędne, lub których nie może przekazać z innych powodów, np. z uwagi na obowiązujące przepisy.

8. W art. 10 ust. 4 lit. a oraz w ust. 6 lit.a należy zastosować terminy w odniesieniu do dni roboczych, konsekwentnie do innych przepisów tej Dyrektywy i Dyrektywy 2007/64/WE.

9. W art. 12 w ust. 2 należy zmienić konstrukcję przepisu i wskazać jaki podmiot dokonuje aktualizacji, a tym samym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźnienie lub błędy w jej dokonywaniu.

10. W art. 18 ust. 2 powinno zostać przyznane dostawcy uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z uwagi na rażące naruszenie prawa przez konsumenta.

11. W art. 28 okres jednego roku od dnia wejścia w życie Dyrektywy przewidziany został  łącznie na implementację, publikację implementowanych przepisów oraz rozpoczęcie ich stosowania, co ze względu na zakres zmian nie będzie możliwe do zrealizowania, w szczególności w odniesieniu do stosowania przez dostawców usług płatniczych zmienionych przepisów. Należy zatem wprowadzić okres dostosowawczy dla dostawców, analogicznie jak w przypadku implementacji Dyrektywy 2007/64/WE. Okres jednego roku od dnia wejścia w życie Dyrektywy powinien dotyczyć implementacji i przyjęcia nowych przepisów. Z kolei wejście w życie przepisów krajowych powinno być poprzedzone odpowiednim vacatio legis.

  

Uwagi uzupełniające Konfederacji Lewiatan:

1.      Uwaga do art. 4 ust. 3 w powiązaniu z ust. 7:

Zapisy umożliwiają Komisji ingerencję w tzw. tabelę opłat i prowizji w bardzo szerokim zakresie. W związku z tym, kwestią do wyjaśnienia pozostaje, czy ewentualne zmiany Komisji będą na tyle istotne, że będą wymagały wysłania TOiP do całego portfela rachunków, co będzie generowało znaczne koszty dla banków. Dodatkowo zapis jest niezrozumiały w kwestii „wspólnego symbolu celem odróżnienia tego dokumentu od innych dokumentów".  Kwestia ta wymaga doprecyzowania.

2.      Uwaga do art. 5:

Zwracamy uwagę, że klienci banków co miesiąc otrzymują wyciągi. Dodatkowe roczne zestawienie przewidziane w dyrektywie wiąże się ze znacznymi kosztami po stronie banków i jest nieuzasadnione.

3.      Uwaga do art. 8:

Zwracamy uwagę, że niektóre banki oferują konta, które są rachunkami pakietowymi i zawierają np. bezpłatne ubezpieczenie Assistance, które jest obligatoryjnie przy każdym rachunku. Literalne brzmienie art. 8 ust. 1 wyklucza dalsze oferowanie ww. produktów, co nie wydaje się uzasadnione.