Zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Przedstawiamy treść listu wysłanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 23 lipca 2013 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja z dnia 09.07.13) zwracam uwagę Pana Rzecznika na wiele niepokojących i nieuzasadnionych - w naszej ocenie - regulacji, które znalazły się w projekcie.
Wbrew deklarowanym w uzasadnieniu intencjom, w projekcie brakuje rozwiązań wzmacniających gwarancje praw przedsiębiorców. Projekt zawiera przede wszystkim nowe rozwiązania służące wzmocnieniu uprawnień organu antymonopolowego, jednocześnie nie zapewniając przedsiębiorcom wystarczających gwarancji procesowych.

Projekt zawiera wiele niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian, na które zwracaliśmy uwagę w trakcie konsultacji społecznych, a które w większości niestety nie zostały uwzględnione w toku prac nad projektem. W naszej ocenie, część proponowanych regulacji nie spełnia wymogów wynikających z Konstytucji RP i Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności, zwłaszcza jeżeli chodzi o ukształtowanie zasad i trybu procedowania w przypadku odpowiedzialności osób zarządzających za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów antymonopolowych, ale nie tylko.

W związku z powyższym, w niniejszym piśmie zwracam uwagę na najważniejsze, najbardziej niekorzystne i daleko idące zmiany, które budzą nasze wątpliwości i niepokój, licząc na wsparcie Pana Rzecznika dla prezentowanych przez nas argumentów.

Zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wersja z dnia 09.07.13)