Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. - uwagi Rady OZE

Uwagi do rozporządzeń Ministra Gospodarki (projekty z 25 marca 2015 r.) w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. oraz w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej energetycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

 

1.        Założona ilość energii elektrycznej na aukcjach dla istniejących mocy jest bardzo niska i efektywnie pozwala na przejście do systemu aukcyjnego zaledwie ok. 110 MW farm wiatrowych spośród 3.8 GW zainstalowanych mocy na koniec 2014 r.

 Komentarz: Takie rozwiązanie jest sprzeczne z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki (dalej: MG),  które zapewniało  inwestorów, że aukcje będą na duże wolumeny, co pozwoli na przejście wielu instalacji do systemu aukcyjnego, a w konsekwencji ograniczy znacząco podaż zielonych certyfikatów. Był to zasadniczy argument administracji MG za utrzymaniem na niższym poziomie obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów aż do 2016 roku.

Niestety, przy proponowanych w projekcie wolumenach aukcji,  realnie do systemu aukcyjnego będzie mogło przejść ok. 110 MW farm wiatrowych (zakładając 25 proc. średnie obciążenie) i ok. 40 MW innych instalacji. Przy obecnych poziomach obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów do 2016 r. oznacza to, że wbrew zapewnieniom MG nadpodaż na rynku praw majątkowych utrzyma się znacznie dłużej niż pierwotnie oczekiwano, pociągając za sobą utrzymanie niskich cen uprawnień i radykalnie pogarszając sytuację finansową inwestorów.  

2.       Wnioskujemy o potwierdzenie, że podana w rozporządzeniu wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. w kwocie 18 201 331 716 zł (średnio 324,4 PLN/MWh powyżej 1 MW i 470 PLN/MWh poniżej 1 MW) jest wartością realną w cenach 2015 r. nieuwzględniającą indeksacji o stopę inflacji w 15.letnim okresie wsparcia.

Komentarz: Przedstawiona interpretacja oznacza, że realna indeksowana inflacją cena dla farm wiatrowych wynosi 324 PLN/MWh, co dawałoby zwrot z kapitału powyżej 10%. Przy interpretacji przeciwnej (podana wartość oznacza średnią nominalną cenę w okresie wsparcia), zwrot z kapitału wyniesie zaledwie 2,5%-6%, co nie zapewni  wybudowania zakładanej puli 600-800 MW nowych mocy OZE.

Za przedstawioną interpretacją przemawiają także współczynniki inwestycyjne ustalone przez regulatora dla działalności dystrybucyjnej. Regulator ustalił dla pozbawionej ryzyka wzrostu kosztów długu działalności dystrybucyjnej WACC na poziomie ok. 7,19% (corocznie aktualizowany), a koszt kapitału własnego w wysokości 7,64%. Inwestorzy w OZE powinni otrzymać wyższy zwrot, aby skompensować ewentualny wzrost kosztów długu w przyszłości. Błędem byłoby ustalanie ceny na okres 15.letni przy założeniu utrzymania historycznie niskich stóp procentowych i inflacji.

3.       Relatywnie zbyt duża wartość energii elektrycznej (33%) została zaalokowana do instalacji poniżej
1 MW, które stanowią 25% wolumenu zamawianego w aukcjach w 2016 r.

 Komentarz: Alokacja większej części wartości energii elektrycznej do instalacji poniżej 1 MW (np. małe instalacje biogazowe) jest nierealistyczna,  gdyż taka pula instalacji nie ma szansy zostać przygotowana do udziału w aukcji w 2016 r. i wybudowana w oczekiwanym terminie. To oznacza, że środki, które mogłyby posłużyć na realny rozwój OZE powyżej 1 MW i przyczynić się do realizacji celów klimatycznych, nie zostaną w praktyce wykorzystane. 

 4.       Zbyt duża Ilość energii elektrycznej została zaalokowana do instalacji produkujących energię ponad 4.000 h/rok. Takie rozwiązanie sugeruje, że wbrew wielokrotnie powtarzanym deklaracjom oraz założeniom w OSR, MG uwzględnia rozwój współspalania dedykowanego, które razem z dedykowaną biomasą może skorzystać z tej puli.

Komentarz: Alokacja dużego wolumenu energii elektrycznej z puli powyżej 4.000 h/rok przy ograniczonym poziomie wartości energii, powoduje obniżenie ceny dla instalacji, które mogą konkurować w aukcji powyżej 1 MW, czyli wiatru, biomasy dedykowanej i współspalania dedykowanego. Szacujemy, że zakładany przez MG poziom mocy powyżej 4.000 h/rok przy współczynniku obciążenia 75% wynosi ok. 150 MW. To oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że założono rozwój współspalania dedykowanego, które zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami MG nie miało być rozwijane w systemie aukcyjnym.

Zwracamy ponadto uwagę, ze zgodnie z rozporządzeniem KE w sprawie włączeń blokowych (GBER)  konieczne jest podanie uzasadnienia ograniczenia ilościowego nakładanego na poszczególne technologie, czego brak w konsultowanym dokumencie. 

****

  

Konfederacja Lewiatan, 27 kwietnia 2015 r.

KL/249/91/1089/DK/2015